Amazwi ovelwano kusapho lukaMotsoko Pheko

Obesakuba yinkokeli yePAC uMotsoko Pheko (93) ongasekhoyo.

UMongameli weli uCyril Ramaphosa ubengomnye othe wakhokela ukwenza amazwi ovelwano kusapho lukaGqirha Motsoko Pheko (93) wePAC othe wabhubha ngoLwesihlanu.

UPheko udlale indima enkulu esebenza njengoMongameli wePAC, wade wasebenza njengelungu lepalamente egameni lePAC.

“Sivakalisa amazwi ovelwano kusapho lukaGqirha Motsoko Pheko kwakunye nombutho wePAC ngokubanzi ngokushiywa kwethu nguGqirha Motsoko Pheko,” kutsho uRamaphosa. Unobhala walo mbutho uApa Pooe uthi ngenene yilahleko ukushiywa kwabo nguMotsoko Pheko.

“Utata uPheko udlale indima enkulu ukukhuthaza nokuqinisa amalungu wombutho wePAC ngexesha lakhe, unqande kaninzi kuvela uvukelo lwangaphakathi kwiPAC,” kucacisa uPooe.

Ngethuba eselubhacweni uPheko usebenze kumbutho wezizwe ezimanyeneyo egameni lombutho wePAC. UPheko yenye yeenkokheli ezithandwayo nezihlonitshwa kakhulu ngamajoni wombutho wePAC iAPLA.

“Ngethuba ebesenza njengelungu lepalamente, utata uPheko usebenze nzima evakalisa umbono wokuba umhlaba ubuyiselwe ebantwini abamnyama, lowo ngundoqo wokuzalwa kombutho wePAC ngo1959,” kucacisa uPooe.

UPheko usebenze kwiikomiti ezahlukeneyo epalamente ngethuba ebelilungu lepalamente egameni lombutho wePAC.

Enye yezinto ebesoloko ekhala ngayo uPheko kukuba amazwe aseAfrika ahlukane nokuboleka imali kumazwe nemibutho yangaphandle.

“Abantwana baseAzania abanakuze bayibone inkululeko ukuba niyaqhubeka ukuboleka imali kwimibutho efana neIMF, phungulani la matyala nihlukane nemali yamazwe aseNtshona naseYurophu,” kwatsho uPheko.

Umbono wokwahlukana nokuboleka imali kumazwe angaphandle kweAfrika ngomnye wemibono eyayixhaswa nguThomas Sankara kwakunye noNjengele uMuammar Gaddafi waseLibya.

UPheko ngomnye wamadoda ambalwa kwiPAC awathatha inxaxheba xa kwakusungulwa umbutho wePAC ngo1959.

Umbutho wePAC ngoku ukhokelwe nguMwzanele Nyhontso oyinzalelwane yakuCentane eMpuma Koloni. Nangona ungomnye wemibutho emidala, umbutho wePAC awukenzi mehluko ucacileyo ukufumana inkxaso yabavoti kweli.

UPheko uzele iintombi ezikhokele intlalo ngeendlela ezahlukeneyo, ababhali beencwadi neezangxa kwezopolitiko. Usebenze eGeneva eSwitzerland naseJamani njengegosa lombutho wezizwe ezimanyeneyo.