Bafuna ubunini obugunyazisiweyo abemmi bangaphandle

Abemmi bangaphandle abasele behleli kweli lizwe isithuba esingaphaya kweminyaka emihlanu bafuna iziqinisekiso ezibagunyazisa njengabemmi baseMzantsi Afrika.

Oku bakuphakamise kumngcelele abebewubambe eMonti ngoLwesine, ukusuka eBuffalo City College ukuya kumbindi wedolophu, apho bathe bayokunikeza ngoxwebhu lwabo lwezikhalazo kwi-ofisi yesebe lezasekhaya eMonti.

Bekhokelwa ngumbutho iAgency for Refugee Education Skills and Advocacy (ARESTA), abathabathi-nxaxheba kulo mngcelele badluliswe uxwebhu lwezikhalazo kumanejala weli sebe eMonti uSinathi Spayile.

Osebenza njengomanejala ongumncedisi kumaphulo eARESTA uSipiwe Sangqu, uthi bafuna kuhlonitshwe amalungelo abemmi bangaphandle abahlala eMzantsi Afrika.

“Sifuna nokuba ummi wangaphandle osele ehleli kweli lizwe iminyaka emihlanu, le ifunwayo phambi kokuba unikwe isigunyaziso sokuba ngoweli lizwe, akwazi ukufaka isicelo sokuba ngummi waseMzantsi Afrika.

“Enye into kukuqwalaselwa nomba wokuxhatshazwa kwabemi bangaphandle kwabemi, bambi besonakaliselwa amashishini abo,” utshilo uSangqu.

Umbutho iARESTA ujongene isikakhulu nabaphambukeli belizwe laseBurundi, Ethiopia, Congo kwakunye neSomalia. Ukanti ke lo mbutho lityeli lesibini kule nyanga ubamba iphulo elijongene nokulwa kwanokubukulwa kwabemi bangaphandle.