Bahlaselwe nguVutha ePort Alfred

Umonakalo emva komlilo eNdlovini Umfanekiso: Buziwe Nocuze

Ubulela umdali ngokumsindisa ngethuba kusitsha umzi wakhe uNosiseko Mpande oneminyaka engamashumi amahlanu anesithandathu (56) ubudala nongumhlali waseNdlovini, ePort Alfred.

Lo kaMpande uvakalise ukuba ngezithuba zentsimbi yesithathu emalanga uzive ephethwe bubuthongo obukhawulezileyo nalapho abonileyo ukuba makayolala.

Uqhube wathi, “Ngethuba kusitsha bendilele kwaye ndivuswe ngabantu ebebekhwaza besithi kuyatsha kwaye nomsi ubusele uqalile ukundirhaxa.”

Ebuzwa ngonobangela womlilo uthe nabo basamangalisekile kuba khange babase mlilo kwaye bekungekho nto ibasiweyo.

“Sisimanga into yalo mlilo kuba besingaphekanga nokupheka bekuthe cwaka nje apha kungokunje nje nathi sizibuza imibuzo engenazimpendulo”, utsho uMpande.

Nalapho athe belolusapho bakrokrela umoya omdaka, nanjengoko ethe ngendlela obusenza ngayo lo mlilo ibinguvutha, kuba ubungalawuleki kwaye uzilwela ngethuba bezama ukuwucima.

Uqhube wathi, “Ndihlala ndiyiva ngembali into kavutha kodwa ngoku ndiyibone ngamehlo kwaye ubuzobulala mna”, utshilo uMpande.

Watsho esithi lo mlilo uqale phandle nalapho utshise izitulo kunye noomatrasi beebhedi ezimbini ngaphambi kokuba ungene endlini utshise ezinye zezinto ebezisekhitshini.

Awugqibelanga apho kuphela nanjengoko uye apho bekulele khona uNosiseko wafika watshisa uphahla ngaphezulu kwebhedi ebelele kuyo, emva koko wayokutshisa uphahla kwamanye amagumbi.

“Zange ndawubona umlilo olwa ingathi ngumntu, ubuzondithatha kodwa ke uThixo akavumanga ngam!” utshilo uMpande.

Ukwavakalise ukuba kwindlu yabo enamagumbi amane, mabini atshileyo kunye nelingaphandle ebekulele kulo imveku eneenyanga ezintlanu ubudala. Nalapho athe incedwe ngoomakhelwane abakhabe ucango umlilo ungekangeni kakhulu ngaphakathi.

UMonde Mpande, nongumyeni kaNosiseko, uthe lishwangusha lo mlilo obundwendwele usapho lwakhe kwaye libashiye nomkhulu umonakalo.

“Nangona ezinye izindlu zingatshanga kakhulu kodwa uphahla lwazo luchaphazelekile kakhulu,” utshilo uMpande.

Olu sapho lunamalungu angamashumi amabini anesibini kwaye nguNosiseko kuphela ophangelayo nanjengoko ephangela emakhitshini.

Kungoku nje olu sapho lulala kwizihlobo nakubamelwane ngengxa yokuba abakwazi kulala ngenxa yomsi ongekaphumi kakuhle endlini yabo.