Bazingela amathuba kwiCreative Economy Indaba 2018

UVukile Pokwana weKoloni Consulting Enterprise ethetha kudliwanondlebe noonondaba Umfanekiso: BHEKI RADEBE

“Ezobugcisa lelona candelo linoosomashishini ngoba kaloku le nto bayenzayo yinto abayiphilayo nabayaziyo!” kutsho uMarcus Desando, ingqonyela yeArts & Culture Trust eEastern Cape Audio Visual Centre (ECAVC) izolo.

Ukusukela ngomhla wesithandathu ukuyokuthi ga kowesixhenxe kule yoMsintsi kumenywa abo bakwezobugcisa ukuba bathathe inxaxheba kwiCreative Economy Indaba 2018 eza kube iseECAVC.

“Kumabonakude sinomyinge wepesenti enye qha yomsebenzi odidiyelwe eMpuma Koloni. Baphi abadidiyeli beenkqubo zikamabonakude eMpuma Koloni?” kubuze uVukile Pokwana, ongumququzeleli nosihlalo weKoloni Consulting Enterprise.

“USABC uza kube elapha ecacisela abanomdla ngendlela zokusebenzisana nabo. NabakwaNational Arts Council bakube belapha, becacisa iindlela zokuxhamla kwiingxowamali zabo,” uqhube watsho okaPokwana.

Iinjongo zale ndibano kukuzingela amathuba kunye noongxowamali kwezobugcisa. Kulindeleke amagosa karhulumente, iiarhente ezixhasa oosomashishini nabasebenza ngezobugcisa.

Inkqubo iza kudwela nakwiindlela zokucela inkxasomali yokufunda neyokushishina kwabo basebenza ngezobugcisa.

UPokwana uvale ngelithi: “Ikamva leli phondo lixhomekeke kuthi; iMpuma Koloni inabantu abaneziphiwo ngeziphiwo qha babethakala kwimigaqonkqubo nemingeni yokufezekisa iminqweno yabo. Sidinga amathuba nokuqeqeshwa ukuze sikwazi ukudala imisebenzi. Simema urhulumente ukuba asebenzisane nathi.”

ISebe lezeMidlalo, uLonwabo, ubuGcisa neNkcubeko sele lizimanye nale nkqubo kwaye xa kuphela le ‘Indaba’ abaququzeli baza kuhambe benkqonkqoza koomasipala beli phondo ngelithi mabancedise kuphuhliso lwabo bakwezobugcisa kwezo ngingqi bakuzo.

*Creative Economy Indaba

6 -7 eyoMsintsi 2018, eMonti