Bazuze amawonga abafundi abagqesileyo

Abagqwesileyo ekhohlo ngu Asive Diamane, Motsileng Imameleng, Khanya Kala, Amanda Makhwenkwe, Xoliswa Scout Ngasemva nguNobom Thambo noMisi Ngcambele ootitshala. Umfanekiso: Mpumelelo Matwa

Bawongwe ngezatifikethi
neendebe abafundi besikolo samabanga aphantsi iEmafini, esikwilokishi yaKwaDwesi
eBhayi. Batyunjwe ngenxa yobukrelele ezifundweni, ucoceko nakwezemidlalo.

Lo
msitho ububanjelwe kwiholo yoluntu iHenry Fazzie kule lokishi. 
Kulo msitho inqununu
yesi sikolo uEmille McKay ubulele abazali ngentsebenziswano entle
nangokunyamezela ootitshala esithi indlela abaqhuba ngayo abantwana babo
ibonaklisa ukuba bayabaxhasa nase makhaya bebancedisa nasezifundweni zabo.

Omnye wootitshala
besisikolo uXoliswa Ngqokoqhwane uthe abantwana babo basebenza ngomdla
omkhulu esithi oko kubonakalisa ukuba
bayakhuthazwa emakhaya bekwaphulaphula noo titshala. Uthe basebenze nzima
ngobukrelekrele nomonde.

“Ootitshala ngabantu
abangafane banconywe kumajelo eendaba ngomsebenzi wabo nangona besebenza
kanzima kwii meko ezimaxongo.Thina ke siyazingca ngempumelelo yethu kulo
msebenzi ebonakaliswa kukugqwesa kwabantwana bethu kwizinto zase sikolweni.”

Usekela nqununu
uNtombizandile Mange ukhathaze abazali esithi mababacenge abantwana
bangabangxoleli ngethuba bebafundisa. Uthe ukukhulisa umntwana ngeigaqa
zezithuko kungabangela umntwana acinge ukuba yinto elungileyo ade ayenze ekhaya
okanye esitalatweni koo ntanga bakhe.

“Abantwana bethu
baphumela phakathi kwezinto ezininzi ezimbi nezizigrogriso ekuikhuleni kwabo
ezifana neziyobisi notywala.Bazali bazani indlebe zenu nisoloko nibeke esweni
bantwana benu.Hlalani emthandazwen,” utshilo.