Iincwadi eziya kuMhleli

Yho safa kukuphathwa kakubi yiward committee kaWard 7; isela utywala, hayi ke sana isonxila iyasibetha iyasithuka hayi ke iqwele ngokusibambisa ngamapolisa yho! thina asikayifumani tu inkululeko apha eNomzamo yinto esiyenziwa nguFikiswa Zide uvele xa ekubetha athi soze ume naye emkhumbini ngoba yena unamagqwetha asinaye nomthetheleli ngoba noceba sambiza sancama akezi, asazi noba yile nto yokuba esithi xa esigezela athi yonke le nto asenza yona uvene nosodolophu kunye noceba!

Sincedeni Solezwe siyafa! Uyasikhupha nasemsebenzini. Asazi noba solufumana njani uncedo!

– Abangafuni kuchazwa, Nyandeni

THUMELA EYAKHO ILETA, SIYIPAPASHE.

THUMELA NGE-SMS okanye ngoWHATSAPP ku 063 743 9538