Imingeni kacimicimi kwi-Icamagu

Nangona nje ngoMvulo kule veki ibiluSuku lukaNomathotholo kwiHlabathi, kodwa sona isikhululo sasekuhlaleni somnatha iIcamagu Radio kwilali yaseNcerha eMonti, olu suku silubhiyozele nzima ngenxa yomngeni kacimicimi wombane.

UMphathi Sikhululo nokwanguMseki waso uLulama Mpahla uyakhala ngalo cimicimi, esithi uphazamisana neenkqubo zabo esikhululweni njengoko kuphazamisa noshishino losuku, kuba iintengiso azikwazi ukudlala ngexesha lazo lesivumelwano.

“Akukho lula xa usomashishini ethenge ixesha lokuba intengiso yakhe idlale ngexesha elithile ingadlali, oko kuyasibetha kuba la somashishini unesizathu sokuba intengiso yakhe afune idlale ngela xesha alifunayo. Kwaye nangona iinkqubo zininzi apha kwiIcamagu umphulaphuli ngamnye unenkqubo yakhe ayithandayo engamphosiyo, kodwa ngoku kukho olu phazamiseko,” utshilo uMpahla.

UMpahla nowaziwa kakhulu ngelikaMphilisi igama, uhlaba ikhwelo kumsamariya olungileyo onokuthi ababonelele ngejenareytha ukuze iinkqubo zabo ziqhube esikhululweni njengesiqhelo. Uthi ngenxeni yokuba nabo besazizamela, ingeniso eyenzekayo esikhululweni yeyokuncedisa ngaphakathi ayinokuyanela ijenareytha.

ICamagu Community Radio, neyeyokuqala ukusasazela ezilalini isungulwe ngoMsintsi ka2021 kwaMphilisi eNcerha, nalapho eli phephandaba I’solezwe laliyinxalenye noko. Esi sisikhululo esijonge kakhulu kwimiba yeMveli, imiba yesiNtu, kwabantetho isisiXhosa. UMpahla uthi ingummangaliso inkxaso ayifumana eluntwini olumamelayo nakwabo babamemayo ekubeni basasaze kwiminyhadala.

UMphilisi, uthi ekuqaleni wabufumana ubunzima njengoko wayecetyiswa ngabasemagunyeni ekubeni asivule edolophini esi sikhululo.

Ukubalula eminye yemixholo ekuye kugxilwe kuyo neye inike umdla uluntu kwi Icamagu, luhlalutyo lwamaphuphupha, ingcaciso ngotsiki, ngembeleko nangezinye.

UMongameli welizwe uCycil Ramaphosa kwintetha yakhe yobume besizwe kwiveki ephelileyo ubhengeze ukuba uzakonyula uMphathiswa ozakujongana nombane njengoko ilizwe ligaxeleke kulo mngeni kacimi-cimi. Unobhala jikele weANC u Fikile Mbalula koonondaba udize ukuba izinto azizukubuyela esiqhelweni ngokukhawuleza.

Esi sikhululo sifumaneka emnatheni kwifoni yakho ku: www.icamagulive.co.za