Indibano eBotswana izakuxovula imeko yaseZimbabwe

UMongameli Robert Gabriel Mugabe welizwe laseZimbabwe

INDIBANO yamazwe akumazantsi eAfrika eBotswana ngenjikalanga yanamhlanje (uLwesine) kulindeleke ukuba yenze umhlahla-ndlela ngemeko yaseZimbabwe emva kokuba umkhosi wela lizwe uluthabathele ngakuwo ulawulo lwesizwe, kwisigqibo esenziwe ngobunono nanjengoko kungekho mpalalo-gazi.

Umkhosi waseZimbabwe uluthabathele ngakuwo ulawulo lukaMongameli Robert Mugabe kwinto oyichaza njengokukruquka lurhwaphilizo nokuswela ukuhlonela umgaqo-siseko waseZimbabwe ngabantu abasondele kuMugabe.

Sithathwa nje esi sigqibo, kusemva kokuba uMugabe ebhengeze ukugxotha isekela lakhe uEmmerson Mnangagwa. Esi sigqibo sivuse umnyele kumkhosi waseZimbambwe usithi ukugxothwa kukaMnangagwa kufana nokubuyisela emva igalelo elenziwa ngamagorha alwele ela lizwe kurhulumente wengcinezelo.

UMongameli Jacob Zuma, kwisikhundla sakhe njengosihlalo weSADC (Southern African Development Community), uthumele uMphathiswa woKhuselo namaGqala oMkhosi uNosiviwe Mapisa-Nqakula ekunye noMphathiswa woKhuseleko lweSizwe uAdvocate Bongani Bongo ukuba baye eZimbabwe bayokudibana nomkhosi wela lizwe kwakunye noMugabe, ophantsi kovalelo lwasendlini.

Isigqibo sokuba iSADC ithini malunga nale nyewe sizakuxovulwa kule ndibano ezakubanjelwa eGaborone eBotswana.

Le ndibano izakuzinyaswa ngabaphathiswa bemicimbi yezangaphandle abaphuma kwilizwe laseAngola, Tanzania naseZambia kuquka nowaseMzantsi Afrika uMaite Nkoana-Mashabane.