Inkondekazi yakhelwe indlu libandla

Inkondekazi yelali iMazizini eTabase eMthatha ayiwuvali umlomo luvuyo, kulandela ukwakhelwa indlu libandla i-Ebenezer Evangelical Ministries.

UKholeka Khohliso (72) ongenabani ubehlala kwindlu enethayo engadilika nangawuphi umzuzu de eli bandla lamhlangula. Ukunikela yinxalenye yeentsika ze-Ebenezer Evangelical Ministries.

Eli bandla aliqali ukunceda, sele lihlangule abantu abaliqela abagulayo nabangathathi ntweni kwezi lali zaseTabase.

UMfundisi Nomfusi Madyibi obekhokhela le projekthi uthi waboniswa nguThixo eli khaya walityelela ngoNovemba kunyaka ophelileyo wafikela kwimeko enganyamezelekiyo eli bandla lathatha isigqibo sokwakha le ndlu inikezelwe ngecawe.

“Abefundisi mabohlukane nokuthatha iminikelo yabantu kuphela bangajongi ukuba abantu baphuma kumakhaya anjani, mazijongwe iimeko zabo, mna ndenza lo nto kanye kweli bandla ngamandla kaThixo,” utsho uMadyibi.

Le nkondekazi uKholeka Khohliso (72) ebulela ngokwakhelwa indlu uthe: “Ndiyavuya ukufumana le ndlu, bendihlala kabuhlungu xa kunetha kugqutha umoya. Ndibulela umfundisikazi ngokungena kweli dlaka- dlaka lomzi wam abone imeko endihlala phantsi kwayo acinge ukundakhela umzi. Ubonakalise ukuzithoba nobunkokheli.”

Ukwathi ubomi bakhe buzotshintsha ukususela namhlanje. Abantwana bale nkonde basweleka bonke.

Uceba uMonwabisi Mtirara uyavuma ukuba umasipala ufedile ukungenelela kule meko yeli xhegwazana.

Uthembise ngokuyocela uncedo kusodolophu womasipala weKing Sabatha Dalindyebo uNonkoliso Ngqongwa. Eli bandla linike umfundisikazi walo izipho eziliqela.