Intwazana yaseQonce ngumsasazi we-5FM!

USimamkele Fiyo ngumsasazi omtsha we5FM

KWIMINYAKA nje elishumi elinesithoba (19) ubudala, iphupha lentwazana yaseQonce lokusebenza kwisikhululo esikhulu sikanomathotholo lifezekile.

Namhlanje, uSimamkele Fiyo, okhulele kwiilali zabazali bakhe, eTamara nakwaMasingatha eQonce, uza kube ephulwaphulwe lilizwe lonke kwi-5FM.

UFiyo, ube ngomnye obhengezwe njengophumelele kukhuphiswano lwe-5FM lokukhangela abasasazi abaselula olubizwa njenge-5 Squad.

Olu khuphiswano, oluqhube phakathi komhla wokuqala nowama25 kuTshazimpuzi, belukhangela lowo uphakathi kweminyaka eyi18 neyi25, oqheleneyo nomboko kanomathotholo.

Ongenela ukhuphiswano bekufuneka athumele idemo, abe unematriki kwaye ngummi woMzantsi Afrika.

USima wenze kanye oko ze wahlala ethembeni. Uxelele I’solezwe lesiXhosa ukuba lithe likhankanywa igama lakhe phakathi kwabo bawelwe ngumqa esandleni wabe sele enyembezana.

“Azange ndicinge ukuba ndakuthi xa ndineminyaka nje eli19 ndibe sele ndisebenzela isikhululo sikazwelonke esifana ne-5FM. Bathe xa bengekalibizi igama lam ndabe sele ndintywizisa,” kubalisa uSima.

USima ebesasaza kwisikhululo sasekuhlaleni iNkqubela FM eBhayi, kususela eseneshumi elinesithandathu (16) leminyaka.

Ubalisa athi nanjengomntu ongathandiyo ukungenela ukhuphiswano, ingakumbi olukhangela italente, ebemathidala ukungenela olu lwe-5FM.

“Abahlobo bam ibe ngabo abandityhalele kolu khuphiswano, nam ndafane ndangenela, kanti ndiza kuwina,” utshilo.

USima uphinde wadiza ukuba ebengenguye umntu kanomathotholo nanjengoko bezithandela umabonakude.

“Bendidla ngokucaphuka utata xa edlala unomathotholo, kwaye ndandicinga ndiza kusebenza kumabonakude.”

Uthi ngenxa yokunqaba kweendawo zokusebenza kumabonakude eMpuma Koloni, waphela ezincamela kunomathotholo, kanti usabela ubizo lwakhe.

Uthi uzonwabele iintsuku ezintlanu zokuhlala eRhawutini ngeemfefe ze-5FM nanjengoko ebeqala ukubeka umcondo wakhe kwela phondo.

Nangona bebengenele bebabini eMpuma Koloni, uthi uziva emkhulu ekubeni kuchongwe yena. Abasasazi akhethwe nabo bamanye amaphondo baza kube beqhuba inkqubo yaxeshanye nale yakhe, elowo ngosuku olunikwe yena phakathi koMvulo noLwesihlanu.

USima, owenza izifundo zePsychology nePhilosophy eNMU eBhayi, uza kube esasaza le nkqubo ekuseni umhla we9 kuCanzibe noZanele Potelwa, esasazela kumagumbi weSABC aseBhayi.

simphiwe.freddie@inl.co.za