Isaqhuba imbambano yesidumbu senkosi

“Ndifuna le mbambano yokungangcwatywa kwenkosi yaseMchonkco ibuye enkundleni yamatyala izoxoxwa komkhulu.”

La ngamazwi enkosi yamaKhonjwayo uNkosi Dumisani Gwadiso ongenelele njengomxolelanisi kwimbambano yamakhosikazi amabini angaboni ngasonye ngokungcwatywa kukaNkosi Bagcine Mkono owabhubha kweyeNkanga nyakenye.

Umfazi omdala wale nkosi uNoncedile Mkono wabhenela enkundleni yamatyala ethintela ukungcwatywa komyeni wakhe ngumfazi omncinci uNonzwakazi Mkono.

Umyolelo kaNkosi Bagcine uthi akusweleka kwakhe makangcwatyelwe kwamfazi omncinci uNonzwakazi Mkono.

UGwadiso ethetha nephephandaba I’solezwe lesiXhosa uthe: “Sele ndikwazile ukudibana nala makhosikazi mabini angaboni ngasonye ngomzimba wenkosi ndamamela unozala wengxaki. Inyathelo lokuqala kukubuyisa eli tyala enkundleni lizoxoxwa ekhaya.”

“Kungentsuku zatyalwa ndizobamba intlanganiso ekhawulezileyo ngeenjongo zokuvumelana ngokuyocela inkundla ilibuyise eli tyala. Sele ndiyifumene ingxam ngomba womyolelo kodwa ndisalinde ndiwubone ndandule ukucebisa ngomkhombandlela,” utsho uGwadiso.

USaziso Mkono ongunyana wenkosikazi encinci uNonwakazi uthi, abasoze baguqule umyolelo kaNkosi Bagcine bamngcwabele apho angafuni khona bophule umyolelo awenze ngeenjongo zakhe.

UNkosi Mwelo Nonkonyane omele umfazi omdala, uNoncedile uthi umnqweno wabo kukuba icala lomfazi omncinci limelwe kweli tyala ukuze bakuwelwa sisigqibo bangakhalazi kwaye lo mba unobuzaza obukhulu.

Iingxelo zithi, iindleko zasemkhenkceni zinyuka umhla nezolo, kwaye akucaci ngubani ozohlawula nanjengoko omabini la macala alwayo engavumelekanga abone umzimba.

Eli tyala limiselwe umhla ongekacaci nangona kuqikelelwa umhla wesine ku-Agasti njengomhla wokulichophela.

UMafungwashe wenkosi engasekhoyo uNonkosazana Mkono uthi, bakhathazekile emoyeni yile meko iqhubayo. “Sirhalela utata wethu ade ayobekwa kwindawo yakhe yokugqibela. Phambi kokutshata umfazi wesibini utata wayesikhathalele. Ingxaki ivele kusofika umama omncinci obanga umzimba. Sinqwenela le ngxaki ifikelele esiphelweni,” kutsho uNonkosazana.