Iyaphokoka imiyalezo yovelwano emva kokusweleka kukaMfundisi Stofile

IYAPHOKOKA imiyalezo yovelwano ejoliswe kusapho
lakwaStofile emva kokusweleka kwegqala lomzabalazo wenkululeko yeli uMfundisi
Makhenkesi Stofile. UStofile usweleke ngentseni yanamhlanje, akukabikho lwazi
lithe vetshe ngokusweleka kwakhe. 

Inkulumbuso yeMpuma Koloni uPhumulo Masualle
umchaze okaStofile ngelithi, “Obezinikele ekusebenzeleni uluntu, ukususela
ngexesha awathi wazibandakanya nomzabalazo wenkululeko eselula.” Nomongameli
weli uJacob Zuma, ugxwale emswaneni, emchaza okaStofile njengomntu obezinikele kwinkonzo yoluntu, kungekho
luxanduva alijongele phantsi. Emva kokuzibandakanya kwakhe nomzabalazo wenkululeko yeli, kwanokuvunyelwa kwemibutho yopolitiko yabantsundu kweli uStofile ubambe izikhundla eziliqela kumbutho weANC nakwinkonzo yoluntu. 

Wabekwa njengenkulumbuso yephondo leMpuma Koloni ukususela ngonyaka ka1999 ukuya ku2004. Emva koko wayishiya ipolitiki yephondo, wayinxalenye yabathunywa beliphondo beANC ePalamente kazwelonke, nalapho watyunjwa njengomphathiswa wezemidlalo kweli loMzantsi Afrika ukusuela ngo2004 ukuya ku
2010. OkaStofile ube ngunozakuzaku weli kwelase Jamani emva kokushiya isebe
lezemidlalo. Ebutsheni balonyaka ubekwe njengentloko yeYunivesithi yaseFort
Hare. Nemibutho yezemidlalo kweli equka iSARU ithumele imiyalezo yokugcwala
emswaneni, neyovelwano kusapho lwakhe, nakumbutho kaKhongolose emva kokuba ethe walishiya eli.