Iza nini imfundo yasimahla?

Sibhala nje iyunivesithi yaseKapa (UCT) kunye neyunivesithi yezobuchwepheshe kwapha eKapa (CPUT) zime ngxi; abafundi bayaqhankqalaza. Ikwa yila nto inye: imfundo yasimahla.

Nakulo nyaka uphelileyo, ngeli xesha kanye kanye kwathi gqi imigushuzo elolu hlobo eUCT, kwanyanzeleka ukuba zibekelwe bucala iimviwo zokuphela konyaka.

Nangoku balungiselela ukungena kuzo. Into esiye siyiqaphele ngoqhankqalazo kwezi yunivesithi yeyokuba abantu abathatha inxaxheba iba ligcuntswana nje labafundi; isininzi siye sizibhekelise kodwa sibukele kusima yonke into ngxi.

Iqela lolutsha lweDemocratic Alliance (DA) luphume elubala latsolisa elithi lona aliluxhasi olu qhankqalazo ngoba lunyanzelisa ukuba kuvalwe amathala eencwadi kunye nezinye iinkonzo ezisisiseko kwimfundo yabo bangathathi nxaxheba kuqhankqalazo.

Bakwathi oyena mntu bekumele ukuba kuyiwa kuye ngurhulumente ubuqu ngoba iiyunivesithi kudala zilinde ingxelo karhulumente ecacise ukuba imfundo yasimahla ingafumaneka na kweli.

Asazi ke njengokuba kusekho uhlengahlengiso phaya kwisebe lezemfundo ephakamileyo; uBlade Nzimande ngulo ukhethe ukukhwela ezehlela kumqeshi wakhe osogqiba abantu bazenza ngathi bothukile xa egxothwa.

Asazi ke nokuba umphathiswa omtsha, uHlengiwe Mkhize, ukulungele na – kwamsinya kangaka – ukulandelela le ngxelo elolu hlobo. Apha eMpuma Koloni kusathe nkcwe; bekukhe kwavalwa pha eWSU nakwaNokholeji kule nyanga iphelileyo; ezabo iingxaki ziye zibe nento yokwenza noNSFAS isikakhulu; asikaboni migushuzo mikhulu ngemfundo yasimahla apha ephondweni.

Le mfundo yasimahla ingaba izakuquka bonke abafundi? Onke amaziko emfundo ephakamileyo? Okanye kuzakukhethwa abathile?

Asazi nokuba abafundi bakhe balithatha ithuba lokuhlala phantsi baqulunqe incwadana ebhentsisa ukuba imfundo esimahla (ngokunokwabo) yinto abanokuyibona isenziwa njani?

Iincwadi, ukutya nezithuthi zabafundi kwiikhampasi kungafuneka nazo zibe simahla. Ingasebenza lo nto?