Kubukele inkosikazi kurhuqwa phantsi isidima senye!

Ukurhuqwa kwenkosikazi phantsi de kuvele nempahla yangaphantsi ngaphakathi kwiiOfisi zoMasipala weSithili iAmathole eChiselhurst, eMonti, kudale isankxwe ingakumbi kumakhosikazi eli phondo.

Amanina akhalela ukuba kukho elinye inina kwabenze eli sikizi.

Oku kwenzeke ngoMvulo wale veki ngethuba uNanziwe Rulashe onguCeba kuMasipala weSithili iAmathole ebonakala kwividiyo ekhutshwa ngaphandle kwiofisi ebekuyo, wabe ebhuqabhuqeka phantsi, amadoda amabini emrhuqa ukuya emnyango logama yena oyinkosikazi kweli gqiza ebebukele elandela ukuya emnyango ukuqiniseka ukuba uRulashe uphumile kula magumbi.

Kwividiyo kufike amadoda amabini kwakunye nale nkosikazi isithi iyiNtloko yezoKhuseleko bazokukhupha uRulashe bathunywe nguManejala kaMasipala.

NgoLwesibini, amakhosikazi ombutho olawulayo iANC esitsho amagwijo, ebengungelene phandle kwenkundla yaseMonti apho ebeyokuxhasa uRulashe nanjengoko abarhanelwa abahlanu bebevela phambi kwenkundla. Aba barhanelwa, ngowasetyhini uPhelela Phiti kwakunye namadoda amane uZolani Davis, Siyamthanda Matshikiza, Sibusiso Mnisi kwakunye noSongezo Mbotyi.

Akukhange kuphele nemizuzu emithandathu kule nkundla banikwa ibheyile yeR500 umntu ngamnye kwaye ityala labo lamiselwa umhla weshumi elinanye kwinyanga yoKwindla 2022 ukuze kuphandwe.

Umzuzwana bephuma wenzeka umbhodamo, amanina abe efuna esiqwini kuPhiti nekuphele bekhuselwa ngamapolisa, bekhutshwa kumnyango ongemva kuba ebonwa evutha ngumsindo la manina.

Omnye oncokole neli phephandaba bucala nongafunanga kuchazwa, obe khona ngethuba kusenzeka oku, uthi nokuba ungene engamkelekanga kweza Ofisi uRulashe kodwa ibingathi lo nto makade arhuqwe phantsi okwenja, abe engumntu obhinqileyo.

“Kuliwa iGBV umhla nezolo kodwa kusenzeka ezi zinto, kwaye ngoku yenziwa linina kwelinye inina. Sakuthetheleleka njani ezinkundleni nasemadodeni asixhaphazayo xa kuqala kwathina? Ndikholelwa ukuba kugcwele kangaka nje apha kukothuswa linina elingakhange likhathale kuhlukunyezwa elinye inina, apho bekufanele siyaxhasana sibe yimbumba,” litshilo inina ngaphandle kwenkundla.

I-ANC ephondweni ikhuphe imbalelwano ikhalimela esi senzo senzeke kokaRulashe. Ithi le vidiyo ayamkelekanga kwaphela, ukubona ilungu elimele uluntu lirhuqwa phantsi kuba likhutshwa ngaphandle.

Ithi ifuna isigqibo esikhawulezileyo malunga noku. Ikwahlaba ikhwelo kuMphathiswa weCOGTA ekubeni angenelele ngokukhawuleza.

UMphathiswa weCOGTA ephondweni uXolile Nqatha usikhalimele kabukhali naye esi senzo sokuhlaselwa esidlangalaleni koceba.

ICOGTA ithi okona kuphazamisa kakhulu kule vidiyo kukuba ngumfazi okhokela olu xhatshazo.

Ingxelo ithi uMphathiswa sele eyithumele imbalelwano kwisikhokelo salo masipala, ecela ukuba bamnike ingxelo egcweleyo ngamanyathelo aza kuthi athathwe ngakwesi sihlanu sijongene nezi zityholo.