Kufunyenwe umntwana elahlwe emgqomeni eWSU

Unogada kwiYunivesithi iWalter Sisulu (WSU) eGcuwa wothuke akawukholelwa umbono awubone ngoLwesihlanu, wokubona umntwana obhubhileyo etsalwa yinja kumgqomo wokulahla inkunkuma kule yunivesithi.

Isithethi samapolisa aseGcuwa uKapteni Jackson Manatha uthi lo nogada ubone lo mbono, womntwana osandula ukuzalwa, ngethuba ebona inja ihluthula into engaqhelekanga kulo mgqomo.

“Ekusondeleni kwakhe [lo nogada] ubone umntwana osandula ukuzalwa, emva kokuba eqaphele ukuba noko ngumbono ongaqhelekanga lo,” utshilo uManatha.

UManatha uthi lo mntwana ungento uye wathathwa wasiwa kwindawo yogcino-zidumbu karhulumente kufuphi nesibhedlele saseGcuwa. “Ityala lokufihlwa kokubelekwa komntwana livuliwe kwaye amapolisa ethu ayaqhuba nophando,” utshilo uManatha.

UManatha ubongoze naye nawuphi na umntu onolwazi ngokufihlwa komntwana obebelekelwe eWSU eGcuwa, ukuba afowunele amapolisa aseMsobomvu ku: 047 492 0180 okanye 08600 10111.