Luxanduva likarhulumente ukukhusela amaxhoba olwaphulo mthetho

Amagosa amasebe awohlukeneyo kwindibano yokufundisa ngamalungelo amaxhoba olwaphulo mthetho eMthatha

ISEBE lezoluleko nobulungisa libambisene nenkonzo yesipolisa yelo Mzantsi Afrika, isebe lezekhaya, kwakunye namaqurhu abucala baphawule iveki yamaxhoba olwaphulo mthetho ngokutyelela eMandela Park eMthatha. 

Oku bekuyinxalenye yokusongwa kweveki yamaxhoba eqale ngomhla we-16 kule nyanga yoMsintsi. Intshona yoMthatha edibanisa iMandela park, Slovo park neChris Hani park yonganyelwe lulwaphulo mthetho. Ziliqela iziganeko zokubulawa kwabantu abatyholwa ngolwaphulo mthetho kwezindawo.

Igosa kwicandelo lomthetho kwisebe lezobulungisa eMpuma Koloni uBandile Ngomthi uthi leveki ijongene nokufundisa amaxhoba ngamalungelo woluntu ngolwalwaphulo mthetho. “Sikhethe le ndawo yentshona yoMthatha ngenxa yolwaphulo mthetho oluphezulu kakhulu. 

Le ndawo inamatyala amaninzi okubulala, nawesondo, ngokwenkcukacha manani zolwaphulo mthetho ezikhutshwe ngamapolisa. Sifuna nokubuyisa isidima samaxhoba ngokubaxelela ngamalungelo abo,” utsho uNgomthi. Ukwathi amaxhoba olwaphulo mthetho akanalwazi ngokhuseleko analo xa echaze iziganeko zolwaphulo mthetho nangokunika ubungqina nto leyo ichaphazela ubungqina.

Umtshutshisi ophuma kwiGunyabantu Lezotshutshiso kuzwelonke uMbulelo Nyendwana ukhumbuze uluntu ngoxanduva likarhulumente lokukhusela amaxhoba olwaphulo mthetho. Uthe “Amaxhoba anelungelo lokuchaza indlela aziva ngayo ngomenzi wobubi ngaphambi kokuba akhululwe eluvalelweni. Ixhoba xa ligrogriswa ngumenzi siganeko siyalithatha siyokuligcina kwindawo efihlakeleyo. 

Abantu mabangathuli xa bebona kusophulwa umthetho akazuchazwa amagama abo xa bewafuna efihlakele.”

Isebe lezoluleko lithi linemigaqo yoluleko ngakubantu abophula umthetho bagcinwe ejele, nangona begcinwe kwiindawo ezikwimeko eyiyo. 

Eli sebe limemelele uluntu ukuba luncedisane nalo ukujonga imeko yabantu abaphume ngengqawule, babike kumagosa esebe xa kukho abangakuqondiyo.