Kuzakuchazwa inkqubela ye NDP nguRamatlhodi

UMPHATHISWA wesebe leenkonzo zoluntu nolawulo kweli uNgoako Ramatlodi

UMPHATHISWA wesebe leenkonzo zoluntu nolawulo kweli uNgoako Ramatlodi uzakuthetha namajelo
endaba ngomso ecacisa umgama osele uhanjiwe kwisicwangciso sophuhliso iNational
Development Plan.

Ingxelo ithi lengcaciso iza emva kokuba le ngxelo sele
inatyiswe kumalungu epalamente kazwelonke eKapa. Le ngxelo kulindeleke ukuba
ichaphazele umsebenzi osele wenziwe ukusukela ngenyanga kaEpreli ukuya ku Juni
walonyaka. 

Kulindeleke ukuba kuchazwe umsebenzi osele wenzekile phantsi
kwalenkqubo kwanomsebenzi okumele ukuba  wenzeke phambi konyaka ka-2030.

 Esi
sicwangciso sincedisa ilizwe loMzantsi Afrika ukuba likwazi ukuthatha inxaxheba
kwinkqubo yokuhlisa phantsi kombono iVision 2030. 

URamathlodi wenza oku nje
ngosihlalo wegqiza likarhulumente elijongene nemcimbi yorhulumento nolawulo kuzwelonke (Governance
and Administration Cluster). Esi sicwangciso sifumene izigxeko ezimandla
ngaphambili kwimibutho yabasebenzi enje ngeCosatu ingakumbi ngexesha likaZwelinzima Vavi.

Amajelo endaba azakunikwa ithuba lokubuza ngesisicwangciso, itshilo ingxelo.