Siphuculwe ngokutsha isibhedlele saseBhisho

 

Isibhedlele saseBhisho siphuculwe ngokutsha ngumbutho wesisa iGift of the Givers echithe imali ekwizigidi ezithathu zeerandi.

Ukuphuculwa kwesi sibhedlele kuthabathe inyanga enye kuphela, nokuqhube ngenyanga ephelileyo ngeentsuku zeKrisimesi.

Lo mbutho awuphelelanga ukulungisa amagumbi kuphela, wongeze nezixhobo eziliqela eziza kuncedisa kwizigulana zeCovid-19.

Silungiswe ngokutsha isibhedlele saseBhisho Umfanekiso: Uthunyelwe

Ezi zixhobo ziibhedi eziyi-120 ezihamba namashiti, imiqamelo, izikhuseli kwakunye nomatshini oncedisa ngomoya kwabaphefumla nzima.

La magumbi alungisiweyo aza kunceda oogqirha, oonesi kwakunye nabancedisi babe nendawo yokuhlala nabo.

Le ndawo intsha kwesi sibhedlele iqalile ukuvulwa ngokusesikweni kuMvulo wale veki.

UImtiaz Sooliman weGift of the Givers uthi iimatshini zokuzisa umoya babone kubalulekile ekubeni zibe khona kwezi zixhobo zongeziweyo kuba ziza kusindisa uluntu.

USooliman uthi sele ziyi-2000 iimatshini zomoya asele benikezele ngazo kwizibhedlele ezikumaphondo amathandathu ohlukeneyo ezixabisa iR25 million.

IGift of the Givers ibulele imvume kwanentsebenziswano kwingqonyela yesi sibhedlele uPhumla Mnyanda kwakunye neSebe lezeMpilo lePhondo.