“Thenga incwadi, funda incwadi, nikezela ngencwadi.”

Abafundi bezikolo ezahlukeneyo zaseMthatha bephethe ezinye zencwadi ezisuka eNtshona Koloni. Umfanekiso: Sinikelo Goqweni

UMASIPALA iKing Sabata Dalindyebo unikezele ngencwadi ezingaphezulu kwamawaka amathathu kwizikolo zaseMthatha ezingaphaya kweshumi. 

Oku kwenzeke ngoLwesithathu wale veki kumsitho obubanjelwe kwibala lemidlalo iMthatha Stadium. Ezi ncwadi zinikezelwe licandelo lamathala kwiphondo le Ntshona Koloni emva kokungasetyenziswa kwazo ngezizathu ezahlukeneyo. 

Ingxelo zithi iKSD isungule intsebenziswano  necandelo lamathala eNtshona Koloni ngeenjongo zokusengela thungeni linye kukhuthazwe ukufunda phantsi komxholo othi “Thenga incwadi, funda incwadi, nikezela ngencwadi.”

Usekela manejala kwicandelo lamathala eKSD uLamla Skhundla uthi, ezi ncwadi bazinikwe emva kokuzicela kusithiwa azisetyenziswa ngenxa yobudala nokuhamba kwamaxesha. 

“Ezi ncwadi zezolwimi lesiBhulu nesiNgesi, sizicele kumagosa eli candelo eNtshona koloni kwindibano kwiinkomfa yaminyaka le. Sibone benikezela ngezinye ngethuba kuvulwa ithala lencwadi laseMonti sanomnqweno wokucela nathi.  Iinjongo zethu kukukhuthaza ukuba kufundwe nanjengoko izinga lokufunda liphantse kule ngingqi xasithelekisa nezinye indawo,” Utshilo uSkhundla

Umfundi wesikolo iGood Sheperd uShumikazi Mditshwa(12) uthe uziva onwabile kukufumana ezi ncwadi. UMditshwa uthe “Okukuxhamla kuzakundikhuthaza ukuba ndifunde nangakumbi. Ukufunda kuyanceda kuba kundinika ulwazi oluninzi. 

Omnye umfundi ophuma kwisikolo iHolly Angels uAmahle Jubase uthe “Ndiyakuthanda ukufunda kakhulu, ndijonge phambili ekufundeni  ezincwadi.”

Isebe lenkcubeko, ubugcisa nemidlalo, nelijongene namathala encwadi lithe lenkqubo izoncedisa ekukhuthazeni abantu bathande ukufunda.