Ugxothwe nabasasazi umphathi waseZwilethemba FM

Isikhululo sosasazo Izwi Lethemba UMFANEKISO: SIYANDA JANTJIES

U mphathi wesikhululo sosasazo sasekuhlaleni iZwilethemba, uThapelo Selepe, ugxothwe ngokubhalelwa incwadi ngabanikazi besi sikhululo ngenxa yezizathu ezingekacaci.

UNtobeko Nkume, Banele Pawuli, Sanele Pawuli noSiphosihle Tshefu – bathi bagxothwe kwesi sikhululo kuba kusithwa bangamasela babe iincwadi eziqulethe iinkcukacha ezibalulekileyo zesitishi, bakwatyhola ngelithi bagxothwe ngenxa yokushiya inkonzo ekhokelwe ngusihlalo webhodi uZakhele Ntiwane.

Kukwakho nezityholo zokuba esi sikhululo sisebenza ngokungekho mthethweni, ngokwemithetho elawula usasazo kweli (Icasa ACT). Ecacisa ngoku, uSelepe uthethe neli phephandaba wenjenje:

“Akukho bhodi elawulayo phaya, uNtiwane uxokisa i-Icasa athi kukho ibhodi ingekho, akubanjwa zintlanganiso zonyaka, aba bantu athi yibhodi nguye nabantu becawe yakhe, ayikho mthethweni indlela ekusetyenzwa ngayo phaya.

Ukanti uNtiwane uziphendulele kwezi zityholo esithi aziyonyani. “Umcimbi webhodi nokugxothwa kukaSelepe andisoze ndithethe ngawo kuba kusaqhutywa uphando labucala, abasasazi aba ndibakhuphe kwindawo abebehlala kuyo ekwaligumbi lam eliyinxalenye yesakhiwo ngenxa yokulahlekelwa zinkcukacha ezibalulekileyo, bazigxothile, bendithe mna mabaphume apha esakhiweni sam bazikhangelele enye indawo besebenza apha esikhululweni,” uthethe watsho uNtiwane.

Ingxelo ithi esi sikhululo silawulwa nguNtiwane ngokohlobo athanda ngalo yena ekunye namagosa enkonzo yakhe iPower of the Cross Ministries. “Ndifike apha kungekho mali ingenayo, ndazama ukuba iintengiso zikwazi ukungenisa imali, uNtiwane uyithathela kuye loo mali esithi masihlawule irenti, sihlawula kwakuye,” utsho uSelepe.

Uthi nguye onyuse amanani wabaphulaphuli besi sikhululo ngokuthi azise iinkqubo ezihambelana neemfuno neminqweno yoluntu ngokubanzi.

“Abaphulaphuli bebengamashumi amabini anesithathu amawaka kuphela, ngoku sinabaphulaphuli abakumashumi asixhenxe anesithathu amawaka, ndigxothelwa ukuba ndifuna ukususa isitishi ndisise eGillwell Mall, kuba imali ayizukungena kuye uNtiwane xa sisasazela eGillwell Mall,” ugadlele watsho uSelepe.

Izikhululo zasekuhlaleni zasungulwa ngonyaka ka1993 kweli emva kokuba urhulumente kaFW De Klerk wathi wapasisa isolotya lokuba abantu babenezikhululo zabo, kwiindawo abahlala kuzo phantsi kwe-IBA Act yelo xesha.

Zine izikhululo zasekuhlaleni ezisebenza kwingingqi yaseMonti, ziquka iZwilethemba, iKumkani, iLink kunye neMdantsane FM. Akavumanga konke-konke umfundisi uNtiwane ukuzithethelela kwizityholo zokuba akukho bhodi isemthethweni kwesi sikhululo, akavumanga kuchaza umhla wentlanganiso yokugqibela yonyaka.

“Ndilahlekelwe ziinkcukacha ezibaluleke kakhulu ngenxa yaba bafana, kukwakho nesingxobo sembumbulu esalahlekayo, esasigciniswe ngomnye umkhonzi kuba ezama ukwahlukana nokuphatha imipu,” utsho uNtiwane.

UWoyisa Ngalo oligosa lakwa-Icasa elijongene nesi sikhululo akafumanekanga ukuze aphendule ukuba esi sikhululo sisebenza ngokusemthethweni kusini na.