UJeff Radebe uzakutyelela eMthatha

UJeff Radebe, umphathiswa kwi-ofisi kamongameli ojongene nohlolo kwakunye nocwangciso, uzakube etyelele umasipala waseKing Sabatha Dalindyebo ukusukela ngoLwesine ukuya kutsho ngoLwesihlanu.

Kolu tyeleleo lwakhe luzakube luseMthatha Garden Court ukusukela ngentsimbi yesithathu emini apho kuzakube kuzalise ulutsha lunengxoxo njengoko iseyinyanga yolutsha le sikuyo.

Kule ndibano kuzakube kuxoxwa ngezinto ezininzi ezifana nokukhawulelana kokucuthwa kwendlala, ukonyuswa kwenani lokuqashwa kwabatsha kwakunye nendlela ekunokukhuliswa ngayo uqoqosho lwala mmandla.

Kwakube kukho nembizo.