‘UKCi wayengumsasazi onesiphiwo esingaqhelekanga’

UMthobeli ‘KCi’ August ufunyenwe ebhubhile ekhayeni lakhe eGoli.

UMzantsi Afrika uzilile kuba ulahlekelwe ngumsasazi ohonjisiweyo uMthobeli ‘KCi’ August nobesakuba ngumsasazi woMhlobo Wenene FM. Usapho lwakhe lubhengeze ukubhubha kwakhe ngoLwesihlanu, nge-29 kaDisemba 2023, kwingxelo. Lo msasazi wafunyanwa edunduluzile endlini yakhe eGoli kwangolo suku lunye.

Isithethi sosapho uLuphumlo Ngcayisa, uxelele ijelo leendaba ukuba basabambe ongezantsi. “Umothuko uzakuthatha ixesha elide kuba umntu onomtsalane, odumileyo, onesiphiwo esigqithisileyo njengoKCi, awunakucinga ukuba ungathetha ngaye njengomntu ongasekhoyo nongeyonxalenye yoluntu.

“Usapho lakwa-August lusaxhalabile ngenxa yomothuko. Lixesha elinzima kumntu wonke, nangona kunjalo, usapho luvakalise umbulelo ongazenzisiyo ngenkxaso, ikwenza kube lula xa usazi ukuba intlungu asiyoyakho wedwa nabanye abantu babelana ngentlungu efanayo,” utshilo uNgcayisa.

Imiyalezo yovelwano iye yangena emva kokubhengezwa kokusweleka kukaKCi. Umsasazi woMhlobo Wenene FM, uPutco Mafani, naye unike imbeko kulo msasazi ubalaseleyo.

“Bendiqhuba ngethuba ndifumana ezi ndaba kwaye ndikufumanisa kunzima ukukholelwa nokwamkela, ngakumbi xa ndichazelwa ukuba ebeyedwa. Yandikhathaza kakhulu loo nto,” utshilo uMafani kudliwanondlebe nejelo leendaba.

“UKCi ngaxa lithile wayekhe waphila ubomi obulolo. Abanye abantu abanetalente bathatha ikhefu ukuze babe bodwa ukuze bacinge ngemisebenzi yabo. UKCi wayengumsasazi onesiphiwo esingaqhelekanga,” utshilo uMafani.

Umphathi wesikhululo soMhlobo Wenene FM, uLoyiso Bala uthe: “UKCi ebeyintandane yomsasazi kwisikhululo sethu iminyaka emininzi. Ukhunjulwa kakhulu ngoburharha bakhe kunye nokuthanda kwakhe unomathotholo. Uphakathi kwamagqala ahambe kwiipaseji zeSABC. Ube negalelo elikhulu ekunyuseni umgangatho wesikhululo sethu ngexesha lakhe nathi. Wanga umphefumlo wakhe ungaphumla ngoxolo.”

UKCi wayedume ngobuntu bakhe obudlamkileyo nobuhlekisayo. Wayekwazi ukunxulumana nabaphulaphuli bakhe kwaye exoxa ngemiba ebalulekileyo yentlalontle. Wayenemidlalo ehlekisayo abantu ababelangazelela ukuyiphulaphula kwinkqubo yakhe ngethuba esasebenza kuMhlobo Wenene.

Ukubhubha kukaKCi kuza kanye emva kokubhubha kwelinye igqala lezolonwabo, uMbongeni Ngema kunye neentsuku nje ezimbalwa kungcwatywe imvumi yaseMpuma Koloni, uBulelwa ‘Zahara’ Mkutukana.

Azikho ezinye iinkcukacha ezithe zabhengezwa ngeli xesha, usapho lucele ixesha lokuzilela ukusweleka konyana walo.