Umlo nongcakazo lomgunyathi

IBhodi ejongene nongcakazo eMpuma Koloni (Eastern Cape Gambling and Betting Board) ityoboze into engaphaya kwekhulu elineshumi elinesithandathu leematshini zongcakazo ezingekho mthethweni kwii-ofisi zayo eBeacon Bay eMonti ngentsenni yayizolo.

Ezi matshini zingaka zithinjwe kwezinye zeendawo zongcakazo ezingekho mthethweni ezifana nemimandla ethile kweli phondo leMpuma Koloni ezifana neLusikisiki, Addo kwakunye neBhayi.

U-Odwa Mtati nongusekela sihlalo kule bhodi uthi iinjongo zoku kukuzama ukulwa ungcakazo olungekho mthethweni kwanabo baqhuba le midlalo kumashishini abo bengenazilayisenisi kunjalo uthi akukho namnye okufanele ukuba adlale engaphantsi kweshumi elinesibhozo eminyaka.

“Ungcakazo olungekho mthethweni kufanele ukuba lususwe kulo ndawo lukuyo kwaye ukuba ilayisenisi awunayo awungekhe uthetheleleke kwaye ukhuseleke,” utshilo uMtati.

Lo gama oyingqonyela yale bhodi uMabutho Zwane esithi, ngohlobo abaye abakwazi ngalo ukuchonga ezi ndawo zinezi matshini zingekho mthethweni ngamanye amaxesha baye bafumane iingxelo zezikhalazo kubantu abangcakazayo, kulapho athi baye balandelela khona batyelela ezo ndawo zinabo bangabhalisanga. Le bhodi ikwabongoza kuluntu ukuba mabazichaze iindawo ezirhanelekayo. “Ingeniso efunyanwa liphondo ngeyiphakame kakhulu, xa bonke oomatshini bokungcakaza bebesemthethweni,” utshilo uZwane.

Ukanti belikhona negcuntswana labafana bamatyotyombe aseGqobhasi kwaseBeacon Bay ngethuba kutyobozwa le matshini bebukele nabebegaqele iisentana eziye ziphume ngokokutsho kwabo nabakwazileyo ukubhaqa ngokubona kwethu.

Olulutsha lulandele iloli ebithwele abamatshini laya apho ilahlwa khona.

Aba matshini baxabisa iR251 310.92, xa kujongwe irhafu abekufanele ukuba bayingenisile ephondweni.