Umsindo

Vumba lomzondo, nyam’enyikinyiki

Edliwa ngabangenampumlo

Mgwebi ogweba engabuzanga waqondisisa

Mgwebi ogweba ngevolo-volo aqengq’ugodo

Rhamncw’elimdaka,nyok’enobuhlungu de yaluma neentsana.

Uyichithil’imizi yamanene namanenekazi

Ubuchithil’ubuhlobo wadiliz’amabandla, nemibutho

Uwusezil’umhlaba ngegazi neenyembezi

Umsindo likrele elithyutyh’imiphefumlo de lenzakalisa nomninilo.

Oqutyulwe nguwo uphulukana nobuthongo,abe nenginyisa engatyi

Umsindo udlavula neentsana zijwede zisaduse

YiLeviyathi yobumnyama ekhwelwa ngu Sathana aqubule neengcungcu

Ngumgcantsi wovuyo,lizenjana eliwis’imithi enamagama,amabhotwe, nookrwecizulu

Madl’izibilini kuvuth’amalangatye

Mchaswa ochaswa lizulu ngob’uludimoni

Ulingcwaba eligcina abantu bephila

Sivuthe-vuthe somchasi buThixo