USodolophu ujongene nezityholo zokukhohlisa inkundla

UJONGENE nezinye izityholo ezitsha usodolophu womasipala wengingqi yaseAmathole uNomasikizi Konza, kwakunye noNanziwe Rulashe ongomnye wabarhanelwa atyholwa nabo.

NgoMeyi walo nyaka uKonza noRulashe, bekunye noSigcinile Mbixane, kwanoMawande Njeza bavela kwinkundla kaMantyi eMonti ngezityholo zobuqhetseba kwakunye nobuqhophololo.

Esi sine sathatha ngobuqhophololo imali ebalelwa kwizigidi ezibini nesiqingatha, (R2.5 yezigidi) ngelithi ixhasa oonobuhle benkcubeko kumasipala i-Amathole (Miss Amathole Heritage).

Ibutho lamapolisa ooKhetshe eMpuma Koloni likhuphe ingxelo ethi, uKonza ujongene nezityholo zokuxoka phantsi kwesifungo.

Utyholwa ngokulahlekisa inkundla esithi urhola umvuzo ongamashumi amathathu amawaka eerandi ngenyanga, nangokuthi uhlala kwindlu yesibonelelo sikarhulumente, ngelixa ooKhetshe befumanise ukuba unendlu enexabiso elingaphaya kwesigidi seerandi eMonti.

Ugxa wakhe uRulashe ujongene nesityholo sokufihla amatyala akhe angaphambili.

UKonza wayekutshwe ngebheyile yemali engangeR15 000, nekulindeleke ukuba iphinde iqwalaselwe liGunyabantu lezoTshutshiso (NPA), ngelixa uRulashe engaphandle ngebheyile yeR10 000.

UMbixane noNjeza bangaphandle ngeR5000 emnye kubo.

Bobane abarhanelwa bazakuvela kwinkundla kaMantyi eMonti ngoLwesihlanu weveki ezayo.