Uvimba wemibongo

Baphi na abandaziyo kwasekukhuleni kwam?

Bathethe ngam ndisadla amazimba,

Batyatyadule ndisephezu kwegade,

Thethani ngam ndive ndisaphila,

Galelani nigadle ngegalelo lam kweli.

Ziphi na iimbongi khezibhodle?

Chwethezani babhal’ isihobe nenz’imbali,

Baphi ontangandini bazityel’itheko?

Maziteketek’ imveku ithuba lisavuma,

Gadlani makroti iqonga lelenu,

Galelani mawasa imin’ezinje zinqonqophele,

Thethani nophele hlez’ ithuba ningabe niphinde nilifumane,

Yikhani noba kungotshevulane niseze isizwe.

Lent’ umnt’ injani na?

Ubugwala yint’eyayivelaphi?

Ufikelwe yingevane sowunikwe ithuba,

Ufikelwe yidyudyu sowunikwe iqonga,

Maqhaji namagagu mandiyive lo ntswahla,

Makuhlokom’ amawa nigadla ngazo zonke

Ningashiyi neyohlanganisa,

Int’ezingoyiki ngokoyikiswa,

Ngumgidi ka Saneti zityelen’itheko.

Nkosi ayizibeki iyabekwa,

Nkosana ayizenzi iyazalwa,

Inkosazana ayizenzi yenziwa sisizwe,

Ndenzeni ke nam ndiyazinikela,

Andizigwagwisi nganto,

Ndinqwenela nje ukuva ubuciko benu,

Ndingulo Qweqwedala kade bemkhuthuluza;

Intsimb’ engagobiyo eyawugotyw’ eJamani;

Ndiyintombi ka Nantsi mna;

Makad’eneth’ engenadyasi nadyudyu;

Zimbo zenkunz’ enkwenkwe ekhonyayo;

Xam ndini wakulo xabendlini;

Mfenguza ntombendala ntangazakho zisemendweni.

Uba bendiyinkukhu ngendinamajengxeba;

Kreb’ onengcwangu oqweng’ abaninzi ngoncumo;

Ubekis’ubuhle bendalo ngathi liguzu liphum’ ekhasini;

Intomb’ idudelwe nguJambase.

“Ndimhle ngapha ndoniwa yilendawo”

Ndithe thethani ngam kusakhanya,

Lakusithel’ilanga kwawuba nzima.