Asebenzile amafama weli ku2023

Inqwelo ethwala imithwalo yezolimo.

Unyuke ngeepesenti ezine ekhulwini umyinge weemveliso zolimo zoMzantsi Afrika ezithunyelwa kumazwe angaphandle ngokwengxelo yeTrade Map.

Yimali eqikelelwa kumashumi asixhenxe anesine yeebhiliyoni zeerandi engeniswe zezolimo kweli ngenxa yokuthunyelwa kweemveliso zeli kumazwe angaphandle.

Kwiimveliso zolimo ezihamba phambili kuquka umbona, iimveliso zeeorenji, iiapile, amandongomana, iiwayini, iimbotyi zesoya, iswekile kwakunye neziqhamo ezindidi.

UWandile Sihlobo ophuma kwiAgbiz uthi zininzi izizathu ezibangele ukunyuka kwenani leemveliso zolimo zeli ezithengiswa kumazwe angaphandle. “Kunyaka ophelileyo u2022, sibone ukuhla komyinge wokuthengiswa kweemveliso ezizinkozo kumazwe angaphandle, sibona umahluko omhle kulo nyaka,” kutsho uSihlobo.

Iinyanga ezilithoba zokuqala zonyaka ka2023 zezona zibonakalisa ukukhula okumandla kweemveliso zolimo zeli zithengiswa kumazwe angaphandle.

Ukukhula kwentengiso yeemveliso zolimo zeli kwenzeka nangona ilizwe loMzantsi Afrika lijongene neengxaki ezininzi ezichaphazela amanxweme asetyenziswa ziinqanawe ukuthumela imithwalo.

“Ngenxa yeengxaki zamanxweme amafama asungule amaqela ajoliswe ukuba axoxe kwakunye namabakwaTransnet ukulwa iingxaki eziqhubeka kumanxweme ahambisa imithwalo,” kutsho uSihlobo.

Uhambisa athi iinjongo kukuphelisa iingxaki ezikumazibuko weli ezibangela ukulibaziseka kokuhamba kwemithwalo. “Isiqingatha sokugqibela sonyaka ka2023 sesona sibonakala ukuba zininzi iingxaki kumanxweme ahambisa imithwalo ngeenqanawa, kodwa amafama awatyhafi kunjalo,” kucacisa uSihlobo.

Ingxelo kaTrade Map ibonisa ukuba uninzi leemveliso zolimo zeli zithunyelwa kumazwe aseAfrika ngomyinge wamashumi amathathu anesibini ekhulwini leepesenti.

“Amazwe aseAsia naseMbindi Mpuma alandela ngomyinge wamashumi amathathu ananye ekhulwini eepesenti, logama amazwe aseYuropu wona athenga umyinge okwishumi elinesixhenxe ekhulwini leepesenti,” kutsho uSihlobo.

Imithwalo yeemveliso zolimo zeli ethunyelwa kumazwe angaphande ithatha isithuba seeyure ezilishumi elinesixhenxe xa zihambe kakuhle iinqanawa.

“Kwingingqi yamazantsi weAfrika imithwalo ithatha iiyure ezintandathu ukuya kwezisixhenxe, oko kwenza ukuba imithwalo ikhuseleke,” kutsho uSihlobo.

USihlobo uthi ilizwe loMzantsi Afrika likwiphulo lokwandisa inani lamazwe abathumela kuwo iimveliso zabo zezolimo.