Irhoxisiwe isizini yesithathu yeMzantsi Super League

Umbutho olawula iqakamba, iCricket South Africa, ugqibe kwelokuba uyirhoxise itumente yamaqela aseMzantsi Afrika ekuthiwa yiMzantsi Super League.

Esi sigqibo sokurhoxisa isizini ka2020/21 sithathwe ngabaphathi beqakamba ekuqaleni kwale veki.

Izizathu ezibangele ingabikho imidlalo yeMzantsi Super League kulo nyaka kungenxa yokubonakala okokuba abadlali abakwamanye amazwe ngeke bakwazi ukuza eMzantsi Afrika norhulumente ongekazivuli iindlela eziya kwamanye amazwe ngenxa yekhorona.

Kwinyanga ephelileyo, uMphathiswa wezeMidlalo, uNathi Mthethwa, waye wawanika ilungelo lokubuyela emabaleni amaqela eqakamba kodwa ingxaki etswinisa abaphethe iqakamba kukungacaci kwawona mazwe anabantu abanokungena eMzantsi Afrika ngeli thuba lekhorona.

“Imiqathango elawula ukungena kweenqwelomoya zamazwe ngamazwe inyanzele iCricket SA ithathe isigqibo sokuyirhoxisa imidlalo yeMzantsi Super League,” itshilo ingqonyela ebambeleyo yeCSA, uKugandrie Govender.

“Okunye okuthe kwaphazamisa amalungiselelo walo nyaka kukungafumaneki kwabadlali abasuka kwamanye amazwe ngenxa yokuguqulwa kwezicwangciso zesizini okubangelwe yikhorona emise yonke into ukusukela eKwindla. Emva kokuqwalasela izinto ezithile, abaphathi beCricket South Africa baye babona okokuba kungakho ukushokoxeka kwengeniso esuka kwiinkampani zamajelo eendaba aphesheya aqhele ukuza eMzantsi Afrika ukuba siqhubela phambili nokusingatha imidlalo phantsi kwemeko elikuyo ilizwe. Isigqibo sokurhoxisa isizini yalo nyaka sisithathe kuba sifuna ukugcina umgangatho ophezulu oveliswe ngamaqela eqakamba kwiisizini ezigqithileyo. Ukudlala emabaleni angenabo abalandeli yenye yezinto esiye sayiqwalasela,” utshilo uGovender.

Nangona amaqela athathe inxaxheba kuMzantsi Super League kwiisizini ezimbini iminyaka ilandelelana – kodwa abalandeli khange bawaxhase ngokupheleleyo into ebangele iCSA ingazuzi ingeniso encumisayo.