Libuye nembasa yegolide igqiyazana laseBhayi

Intombazana yaseBhayi eneminyaka elishumi elinesine uHlumisa Vuso ibiyinxalenye yemidlalo ye-Olimpiki yezikolo kuzwe lonke.

Emva kwemijikelo esithoba yomdlalo weendolotyi(chess) uye waphumelela amagqibela kankqoyi wahlala kwindayo yokuqala kumantombazana aneminyaka engaphantsi kweshumi elinesihlanu.

Nangona ibilityeli lokuqala eli esiza kule midlalo, uHlumisa ububungqina bokuba italente ikhona eMpuma Koloni. “Amava endiwufumene kule midlalo andonwabisa ngeyona ndlela. Kudala ndihamba kwiitumente ezikumila kunje, bendonwabile ngokungathi bendidlala nabahlobo bam,” utshilo uHlumisa.

Ukufumana kwakhe le mbasa yegolide kumnike ithuba lokuba atyunjwe aye kumela uMzantsi Afrika kwimidlalo yeendolotyi yamazwe ngamazwe, eRussia.

Le midlalo izakudlalwa kweyoMnga kulo nyaka.

“Ayikangeni ncam kum entloko le nto, yilo nto ndingayazi ukuba mandilindele ntoni na eRussia. Ndizakuya phaya ndidlale lo mdlalo wam ndiwaziyo,” utshilo lo mdlali.

UHlumisa unethemba lokuba eli thuba lizakumvulela iingcango nakwimfundo yakhe, ndifuna nokwenyusa izinga lokuzithemba kum. “Eli linyathelo elihle kwikamva lam kulo mdlalo,” Utshilo.

UHlumisa uqale ukudlala lo mdlalo esengumfundi kwibanga lokuqala. Ekuqaleni wayedlala nje ukuzonwabisa kodwa emva kweminyaka emithathu edlala uye waziqonda ukuba le yinto afuna ukuyenza ixesha elide.

“Xa ndichitha ixesha ndingekho kwitumente yalo mdlalo bendiziva ngingaphelelanga,” utshilo uHlumisa. Ngenyanga yeThupha kulo nyaka, uHlumisa uzakube ethatha inxaxheba yolutsha lalapha e-Afrika.

“Ndifuna ukudlala ngokuzinikela kakhulu. Injongo yam kukufumana iwonga leGrand Master kulo mdlalo ndibe yitshatsheli kwaba- setyhini.