UNiekerk ubuye neGolide

Imbaleki yoMzantsi Afrika uWayde van Niekerk umfanekiso: epa/ srdjan suki

Imbaleki eyaziwayo jikelele kwihlabathi, uWayde van Niekerk, uziqhumisele ngothuli kwakhona ezinye iimbaleki ebezinethemba lokumshiya kwi-IAAF Championships, eLondon.

UVan Niekerk uzifumanele igolide emva kokuba ethe wabamba indawo yokuqala kwi-400m ebeyikhusela njengentshatsheli.

Ngokwenza njalo, uMzantsi Afrika ugalele engxoweni iimbasa ezine: Iigolide zimbini neebronze ezimbini. Eyona nto ethe yagqama kugqatso lwale ndodana yoMzantsi Afrika kukuba bekukho umsantsa omkhulu phakathi kwayo nabanye abalandelayo.

Imbali ithi uVan Niekerk yimbaleki yesibini eMzantsi Afrika ekwazileyo ukuyikhusela itayitile yehlabathi emva kukaHestrie Cloete owenza imbali ngo’2001 nango’2003. Ngoku le mbaleki ijonge ukubaswantsulisa kwi-200m.

“Kuyamangalisa ukuphumelela kwinqanaba lehlabathi. Le yintsikelelo kum, ndiyathemba abalandeli balonwabele ugqatso. Ndisebenza neqela elizakundinceda kumalungiselelo we-200m – ndijonge yona ngoku,” utshilo uVan Niekerk.

Kwelakhe icala uCaster Semenya ubuye nembasa yebronze emva kokubashiya kwi-1500m. Impumelelo yale ntokazi ibangele abanye bavuse into yesini – nto leyo ethe ayayikhathalela.

“Ngamanye amaxesha ndiyadikwa yinto enye. Kum yinto eyagqithayo le. Andiyikhathalelanga mna le mfitshi-mfitshi. Ndingumntu ongazihoyanga izinto ezimbi ezithethwa ngam. Andisebenzeli IAAF mna, ndiyimbaleki – ndijongene nekamva lam qha ngoku,” utshilo uSemenya.