#BrendaFassie: Iminyaka eli-12 emva koMaBrrr!

IBINGATHI bekuyizolo xa besidyusha noMaBree ngeengoma zakhe ezifana noVulindlela, Weekend Special, Black President njalo njalo.

Yiminyaka elishumi elinesibini emva kokusithela kukaBrenda Nokuzola Fassie kumehlo abemi boMzantsi Afrika.

UMaBrrr walishiya eli limagad’’ ahlabayo ngowe-9 kuCanzibe ka2004 ebhubhela kwisibhedlele saseSunninghill eRhawutini.

IKumkanikazi yePop, ayikalityalwa ziintliziyo zabemi belizwe loMzantsi Afrika, ewe kaloku ukhunjulwa ngomculo onambithekayo nowonwabisayo awasishiya nawo, nelo lizwi lakhe litshothozelayo xa ethetha.

UMaBrrr, nowazalelwa kwilokishi yakwaLanga eKapa ngoNovemba ka1964, kwiveki ephelileyo ukhunjulwe ngencwadi entsha ethi ‘’I’m Not Your Weekend Special: Potraits on the Life + Style Politics of Brenda Fassie.”

Le ncwadi ibhalwe lusiba lukaBongani Madondo, ibalisa ngobomi obuhanjwe yile mvumikazi ngexesha isadl’ amazimba.

Njengeemvumi ezifana nooMiriam Makeba, Lebo Mathosa, Miles Davis nabanye, umculo kaBrenda uyakuhlala uhleli.

Sakuhlala sinoncumo xa simkhumbula. Ilizwe loMzantsi Afrika, ingakumbi iqonga lomculo, alinakube lifane engekho uMama kaBongani!

Ukhumbula ntoni wena ngoMaBrrr?