Igazi ngeCawa kumabonakude!

BAYAZIWA ngokuvelisa inkqubo yeMzansi Magic, uRockville, kungoku nje abavelisi bemidlalo kamabonakude iFergurson Films, babuya nomdlalo omtsha kraca ozakudlala ebusuku ngeeCawa obizwa Igazi.

Lo mdlalo uluhlobo lweDrama, noqala kwiMzansi Magic ngeCawa (10 April) ngo20h00, usa ababukeli kumacala amabini elizwe: eRhawutini, nangaphaya kweenduli nemiwewe yaseCoffee Bay kwiMpuma Koloni.

Igazi, kulapho sibona khona amabali emilingo, iintsomi kunye nedrama. Eli bali libalisa ngomlo ongobukhosi kusapho lwamaXhosa. Nanjengoko kuqhubekeka imfazwe kolu sapho nemilingo yasebusuku, kukho ekunyanzeleka ukuba alwele ubukhosi bukayise. Umbuzo ngowokuba: Ingaba iKumkani eyiyo izakude iphathe kusini na?

Kulo mdlalo sibona abadlali abatsala umdla abafana noAnga Makubalo (odlala indawo ephambili kaBantu), uNomhle Nkonyeni, Jet Novuka, Allen Booi, Peter Se-Phuma, Zandile Msutwana, Thami Mngqolo, Charmaine Mtinta, Zikhona Sodlaka, Zenande Mfeyana, Vatiswa Ndara, Mnatha Vika noTalitha Ndima.