Abazali abayi kwiintlanganiso zokonyula iiSGB

EKAPA: UKUNGAPHUMELELI kwabazali kunyulo lweSchool Governing Bodies (SGBs) ngunobangela wokuba izikolo ezininzi eNtshona Koloni zibe azikabinazo iiSGB, nabo bayayo abamenzi umyinge we10% ofunekayo ukuze konyulwe iSGB, itsho iNational School Governing Body Foundation (NSGBF).

Kodwa intloko yeNSGBF uTim Gordon usenethemba lokuba zizakonyulwa iSGBs phambi kokuphela kwesigaba sokuqala.

Izikolo eziquka iPlumstead High, Camps Bay neTable View High zezona zichaphazekileyo nanjengoko zalurhoxisa ulonyulo lokuqala kwaphinda akwabikho bazali abenza i10% kunyulo lwesibini.

“Izikolo ezininzi azikabinazo iSGBs. Ubunzima obubangela oko kukuba abazali babantwana abafunda kwezi zikolo baphuma ezilokishini,” utshilo uGordon.

Isithethi sesebe lezemfundo uMillicent Merton uthe ezinye izikolo ziza konyula kule veki ezinye xa kuqala isigaba sesibini kule nyanga izayo.

“Ezinye izikolo azikwazanga ukuqukumbela ulonyulo, ziza kugqibezela ngoTshazimpuzi xa kuvulwa izikolo ngomhla weshumi. Ulonyulo lweeSGB luzakuqukunjelwa ngowama30 kwekaTshazimpuzi,” utshilo.

UNoludwe Mngxunyeni onomntwana ofunda uGrade 12 eCamps Bay High School, uthe ingxaki kukuba ezi ntlanganiso ziqala ngorhatya kwaye abanazo iimoto zokuya ezikolweni.

“Ezi ntlanganiso ziqala ngentsimbi yesixhenxe. Ngubani ongasuka eKhayelitsha aye eCamps Bay ngelo xesha? Uza kubuya nini njani khona. Yilo nto mna ndingayi. Umntwana wam uzakuphuma kulo nyaka kodwa zange ndayazi iSGB yesikolo sakhe,” utshilo.

UMzuvukile Nongwalaza onomntwana ofunda uGrade 11 ePlumstead High School uthe into ebangela ukuba bangayi kwiintlanganiso zokonyula iSGB kukuba le ndawo isecaleni.

“Indlela elula yokufikelela khona kukusebenzisa uloliwe. Cinga xa usiya entlanganisweni yentsimbi yesixhenxe ePlumstead kuza kufuneka uhambe ngololiwe. Bayaphela oololiwe phambi kwentsimbi yethoba ibe ingekaphumi intlanganiso. Sakhe sayiveza lonto singabazali abahlala ezilokishini kodwa zange siphendulwe,” utshilo.

Kodwa izikolo zasezilokishini azikhange zibenayo le ngxaki nanjengoko zinazo iiSGB. Isebe lezemfundo livumile ukuba iManyano High, iHarry Gwala neClaremont High School sele zinazo.

“Sonyula sagqiba ngomhla we11 kweyoKwindla kuba abazali abaninzi babekhona,” itshilo inqununu yaseManyano uNokuzola Malgas.

Inqununu yaseHarry Gwala uGcinisile Mlungu uthe: “Zange sibenayo loo ngxaki, sonyula kwakwintlanganiso yokuqala.”

michael.nkalane@inl.co.za