Abongikazi babongoza iimeko ezingcono ezibhedlele

Imanyano yabongikazi iDenosa (Democratic Nursing Organisation of South Africa) yaseMpuma Koloni UMFANEKISO: SIYANDA JANTJIES

ABONGIKAZI bezibhedlele zikarhulumente zaseMpuma Koloni bathi ngenxa yokunqongophala kwabo, banyanzeleka ukuba bathuthe izidumbu zisiwe emkhenkceni, bahlambe iimpahla zezigulana, baphakele izigulana ukutya futhi babengoomabhalane ebusuku.

Oku kuvele kuthotho lwezikhalazo oluphakanyiswe yimanyano yabongikazi iDenosa [Democratic Nursing Organisation of South Africa] yaseMpuma Koloni.

IDenosa ixelele ibongoza abongikazi kwiphondo liphela ukuba bohlukane nokwenza imisebenzi abangayiqeqeshelwanga, kuba lo nto ibangela izibhedlele zikarhulumente zizibone sele zityatyulwa imidliwokazi ebalelwa kwizigidi ngezigidi zeerandi ngabantu abangonelisekiyo ziimeko zonyango.

Unobhala weDenosa eMpuma Koloni, uKhaya Sodidi, uthi ukushenxa kwabongikazi kowona msebenzi bawuqeqeshelweyo kubangela ukulambatha kwizigulana. USodidi uthi eyona nto isemqoka kumongikazi, kukugcinwa kweenkcukacha zezigulana. Ukungagcinwa kweenkcukacha zezigulana kuphinda kubuyele kubongikazi, batyatyekwe njengabantu abangakhathaliyo, itshilo ingxelo ekhutshwe yiDenosa ephondweni.“Kuyabonakala ukuba isebe lezempilo alizimiselanga kwenza nto ngomba wokuphuculwa kweemeko zokusebenza kwabongikazi kumaziko ezempilo,” utshilo uSodidi.

Kutshanje, ngethuba isebe lezempilo belikwisibhedlele iFrere eMonti, libambe indibano emalunga nemigaqo-nkqubo emitsha yokuphucula iimeko zonyango lomhlaza webele nesibeleko, iqaqobana labasebenzi baseFrere bavele bathi rhuthu amapheke-pheke abongoza ukongezwa kwabasebenzi bezempilo. Bekwenza oku nje, uMphathiswa wezeMpilo ephondweni uGqirha Pumza Dyantyi ebeyinxalenye yalo ndibano.

Abasebenzi bathi bayabulaleka ngaphakathi ezibhedlele besenza umsebenzi abangawuqeqeshelwanga.

Ukuphendula koku, uDyantyi uthe isebe ligqiba kukhupha isibhengezo sokuqeshwa kwabasebenzi bezempilo, ngoko ke ngumba eliwuqwalaseleyo lo.

Kusenjalo, abasebenzi besibhedlele saseGcuwa bebekhe babamba uqhankqalazo oluzolileyo, benyanzelisa abaphathi besibhedlele ukuba baqwalasele iimeko abaphangela phantsi kwazo.

Ezi meko ziquka ukunqongophala kwabongikazi, ngokokutsho komnye wabasebenzi besi sibhedlele.