Ahamba phambili ngokophula umthetho amapolisa aseKapa

EKAPA: AMAPOLISA aseNtshona Koloni ankqenkqeza phambili ngokophula umthetho, itsho ingxelo ekhutshwe ngabo bajongene nokuziphatha gwenxa kwamapolisa iIndependent Police Investigative Directorate (Ipid).

Le ngxelo ibithiwe thaca ePalamente yophando olwaqala kweyoMsintsi ukuza kutsho kule sikuyo, ibonakalisa ukuba eli phondo liphala phambili ngamatyala angama685 ematyaleni angama2 970 axelwayo elizweni.

Eli phondo lilandelwa yiRhawutini enamatyala angama492 neKwaZulu-Natal enamatyala angama443.

 

La mapolisa atyholwa ngamatyala aquka, ukubulawa kwamabanjwa eziseleni, ukufa ngenxa yempatho gadalala yamapolisa, ukudubula ngompu womsebenzi, ukudlwengula, ukudlwengulela eziseleni, ukungcungcuthekisa abarhanelwa, ukubetha abarhanelwa nobuqhophololo.

 

Le ngxelo ithi angama49 amatyala okudlwengula atyholwa ngawo amapolisa kwilizwe lonke.

Amapolisa angama180 kuzwelonke afunyenwe enetyala liqumrhu loluleko malunga nokuziphatha gwenxa. Isigwebo samatyala aqatha afana nokubulala nokudlwengula ibesisilumkiso esibhaliweyo nesilumkiso ngomlomo ukuya ekuhlawulisweni nokufumana intuthuzelo yokolula isimilo, itsho le ngxelo.

 

Le ngxelo iza emva kokuba amapolisa amabini kweli phondo ephandwa ngezityholo zokudlwengula.

 

Isithethi samapolisa uFC van Wyk uvumile ukuba iIpd iphanda ityala lokudlwengula elibandakanya amapolisa emva kokuba intombazana eneminyaka engama21 ivule ityala.

 

“Igqala lepolisa uTobias Prins, 56, osebenza kwisikhululo saseLentegeur uzakuvela kwinkundla kamantyi. Kutyholwa ngokuba yena nogxa wakhe uJulian Salie badlwengula le ntombazana kulo nyaka uphelileyo,” utshilo.

 

UJeremy Booysen weInsitute for Security Studies uthe ukuba amapolisa ophula umthetho awavalelwa, aza kuhlala esenza njalo. “Inzulu kakhulu le nto. Jonga ngoku uArno Lamoer owayengumkomishinala wamapolisa kweli phondo ufunyenwe enetyala lobuqhophololo. Yintoni isilumkiso ngomlomo okanye esibhaliweyo xa kanye lo ufanele kukuphumeza umthetho ewophula? Kudala seza nesiphakamiso sokuba bagwetywe aba bantu qha. Kuthiwani ngabantu abadlwengulelwa nababulawelwa izizalwane zabo eziseleni? Andisathethi ke ngobusela obongameleyo esipoliseni,” utshilo.

 

UBooysen uthe unethemba lokuba iPalamente iza kuyisebenzisa le ngxelo iphambi kwayo.