Alel’ amaqhaw’ esizwe

Uvimba wemibongo

Amaqhawe eli alele,

Amaqhawe eli asezokulala,

Alel’amaqhawe ase-Afrika,

Zilel’inkunzimalanga zoMzantsi,

Balele ooxholovane bamakhwenkw’ amadala,

Kulel’ ooBhonyongo bokwenene,

Ziphumle ngemizimb’engenaxhala,

Zibhekis’umetyiso phezulu.

Lalani maqhawe aninatyala,

Umzamo nawuzama ngonoquku,

Ugqatso nalufeza mhla mnene,

Icekwa lilele kubanyatheli beli,

Indima yenu inomtsalane,

Isidima nesithozela siyohlala sikhona,

Ingqawa ezinamava okuvelisa uburharha,

Ndinothulel’ umnqwazi,

Amathambo wenu mawaphumle awanatyala,

Makungabi nangqumbo namivuka,

Nizizinyanya ezazidla ngobuzwe balo,

Izenzo zobugorha nazizakuzela nisadla amazimba.

Le mpixano ayoyenu,

Lo mbhodamo ayingowenu,

Le mbambano nayo ayoyenu,

Le yantlukwano ayoyenu,

Le ntiyo nenzondo ayishiywanga nini,

Ikratshi nokukrwempana akubangwanga nini,

Ingqumbo masiyibethe ngoyaba,

Ukujongana ngezikhondo zamehlo ayikokwenu,

Ukruthakruthwano yimpindezelo kwizirhovurhovu nohlohlesakhe.

Maqhaw’ ezwe lakowethu,

Amaqhawe azigqatsa ngobunganga,

Azenz’ idini ntlandlolo,

Int’ezimizimb’ingumnatha kupheph’imbumbulu,

Amadoda anendum’ekolweni,

Ozandla zikrazukile ngokukhusel’ isizwe,

Int’ ezigaz’elithetha kwinkosi yeenkosi,

Nazidela nazidina makwedini,

Int’ ezalwela inkululeko,

Zeza nayo ziyithe xhakamfu ngezandla zozibini,

Ningamaqhawe esiziqhayisa ngawo,

Niliqhayiya esizigwagwisa ngalo ezizweni.

Sibamba ngazo zozibini maqhawe wethu,

Sithi tatalahoshe kuni,

Kunamhlanje siyangcamla,

Kunamhlanje siyatanasa,

Kunamhlanje simunc’ intupha,

Sitheth’ unothanda,

Sihamb’ utyhatyhiwe akusenamida,

Zizenzo zenu zobugorha,

Ixesha lembandezelo naligwinya,

Ixesha lentsizi nalitshabalalisa,

Ixesha lenzingo nengcinezelo nalibhangisa,

Sithetha nje siphil’ eKanana,

Ezweni lobusi, apho kuncasa nekhala,

Phumlani ngoxolo maqhaw’esizwe.

Phumlani ngoxolo udumo lolwenu,

Ningqendevise nibhekis’umetyiso phezulu,

Igalelo lenu linemiphumela encumisayo,

Sitsho ngazwinye sithi “Tatalahoshe”.