Amagingxigingxi kwisikhumbuzo sikaNolali

UAce Ncobo ethetha kwisikhumbuzo sikaNolali eNgcobo. Ukanti kumfanekiso osekunene lulutsha obelugrogrisa ukunqanda isikhumbuzo singaqhubekiimifanekiso: siyanda jantjies

INKONZO yesikhumbuzo kaSomlomo womasipala waseNgcobo uSiphokazi Nkele, ebibanjelwe kwityalike yaseWisile kule dolophu, iphazamiseke kancinane izolo [Lwesithathu] ngethuba ulutsha lakuManzana naseChibini beluvutha ngumsindo lufuna uSodolophu athethe nabo ngemiba yophuhliso.

Kunyanzeleke ukuba kubizwe amapolisa, ngethuba olu lutsha – olubanga ngelithi kudala libethwa ngemf’ iphindiwe ngamagosa kamasipala – belugrogrisa ngokusinqanda singaqhubeki esi sikhumbuzo sikaNolali – igama ateketiswa ngalo uNkele.

Inkokeli yolu lutsha uYongama Mayekiso uthe: “Into esicaphukisayo kukuba ulutsha lakuManzana zange laqashwa ukusuka ngo2006. kudala sifuna ukudibana namagosa kamasipala, kodwa ngaphandle kwempumelelo.”

“Eyona nto siyifunayo luphuhliso futhi sixelelwe ukuba kuqashwa nini. Eyona nto isicaphukisa ngoSodolophu wethu [uLizeka Tyali] kukuba ufike ngobusuku [bangoLwesibini] kuManzana. Ufika njani ebusuku abe eyazi ukuba alinambane iholo,” kubuza uMayekiso.

UTyali kunyanzeleke ukuba alicenge ukuba liye eholweni olu lutsha, apho athembise ngelithi uzakuya emini emaqanda ngoMvulo kuManzana ayokuqwalasela ezi zikhalazo.

Kodwa itshantliziyo leANC uAce Ncobo, umhlobo osenyongweni kaNkele, ulikhamele eli nyathelo lolu lutsha. “Eyona nto indiphazamise kakhulu kukuba le nto yenziwa lulutsha, abantu uSiphokazi abasebenzele ngokuzinikela kubo.”

Ethetha ngoNkele, uNcobo uchaphazele umsitho womhla wesithoba kweyoMsintsi kulo nyaka – usuku obelubekelwe ukusekwa kweNolali Foundation kaNkele. Kolu suku, uNcobo ebezakuba sisithethi sembeko. “Into endiyicelayo kukuba isekwe iNolali Foundation ngola suku, ukuqhubeka neengcingane zikaSiphokazi zokuphuhlisa uluntu,” utshilo uNcobo.

UNcobo uthi uNkele ebeyinkokeli ebibaxabisile abantu, futhi engonqeni ukubuza amacebiso kwezinye iinkokeli.

Isithethi emva kwesinye, sibalule simchaze njengenkokeli ebiseze ngobuso ezweni uNkele, besithi ukubhubha kwakhe yilahleko engathethekiyo kuluntu lwaseNgcobo nolwephondo liphela.

UNkele uzelwe ngomhla wesixhenxe kuCanzibe ngo1975 eNgcobo. Ubhubhe ngomhla weshumi elinesibhozo kule nyanga emva kwengulo emfutshane.

Ebhubha nje ebesandula ukufumana isidanga seBachelor of Administration, ebizakuthweswa kuye kweyoMsintsi kulo nyaka.

UNkele uzakungcwatywa ngomso (Lwesihlanu) eNkondlo, eNgcobo.