‘Amagqirha zizikhwenene zamaKrestu’

UNkosi Gwazinamba Mathanzima, Gqirha Nokuzola Mndende, Mfundisi Lulama Ntshingwa ngethuba bejijisana kwingxoxo ebishushu malunga nenkolo yobuKrestu nenkolo yesiNtu eSteve Biko Centre eGinsberg eQonce

UGqirha Nokuzola Mndende weCamagu Institute ugxeke kabukhali amagqirha weli ngelithi zizikhwenene ezithatha izinto zamaKrestu azifake ebugqirheni.

Kwiphepha lakhe ebelizama ukuveza umonakalo owenzeka kwinkolo yesiNtu logama kunyuswa ubuKrestu eMzantsi Afrika, ukwagxeke norhulumente.

“Amagqirha wethu asiwazi ukuba atheni, ufika esenza into ekuthwa kukuxhonywa komthika wegqirha, into eyelelene kule nto yenziwa ngamaKrestu xa exhoma ibhatyi yegqobhoka,” uthethe watsho uMndende.

Kwingxoxo ibishushu, uMndende ujijisene noNkosi Gwazinamba Mathanzima waseQamata noMfundisi uNtshingwa weSouth African Council of Churches.

“Ufika amagqirha esebenzisa amakhandlela oku kwasezicaweni, wambi uwafumana ecula ingoma ezithetha ngeJerusalem, kutheni kunjalo, ziphi ingoma zokugula kwawo?” ugadlele watsho uMndende.

Kwingxoxo yakhe uzame ngamandla ukubonisa ukuba asikho isizathu sokuthathwa kwezinto zamaKrestu zifakwa kwinkolo yesiNtu okanye ebugqirheni.

Ukanti iiNkosi azikhange zisinde nazo ukugxekwa nguMndende ngelithi zijike zangabalandeli babantu ekumele ukuba bakhonza iiNkosi.

“Ixesha lifikile lokuba iiNkosi zibuyise ubukhosi bethu, kuba nazo ufika zibizelwa ecaweni zifike phaya zikhonze phantsi kwabantu abangamagosa noomfundisi, ibengathi ngoku yiNkosi le iliphakathi likamfundisi,” utshilo.

Egameni leeNkosi, uNkosi Mathanzima akakhange akuphike ukuba bathobela amagosa eecawa nabefundisi.

“Emva kokuba ndinxibe ibhatyi ecaweni, ndaye ndayeka kuba ndaqaphela ukuba ndinyanzeleka ukuba ndiphakamele amagosa xa engena ecaweni, oko akuhambelani nomthetho wobukhosi, ngabo ekumele ukuba baphakamela mna,” utshilo uMathanzima.

UMathanzima uthi nangona bekuvumele ukonganyelwa bubuKrestu bakwanoxanduva lokuqinisekisa ukuba kukho uzinzo nentlalontle phakathi koluntu.

“Mhla kwakubekwa iKumkani yamaXhosa uZwelonke Sigcawu eNqadu, wabekwa izandla ngabefundisi beemvaba zonke, kwakukho namaSulumane. YiKumkani enjani le ibekwa izandla entloko ngabantu abaphantsi kwayo?” kubuza uMndende.

Igqala legqirha laseZwelitsha ebeliyinxalenye yale ngxoxo, uMonica Mnqayi, ungqine ngaphandle kwamathandabuzo ukuba ngenene nabo emagqirheni bazithathile izinto zamaKrestu.

“Ngenene zikho iindawo esizithathe kumaKrestu, kuquka le ngoma athetha ngayo ithetha ngeJerusalem. Kaloku sizama ukwamkelwa ngabantu aba sibanyangayo, nexesha eli siphila kulo liyasinyanzela,” utshilo.

Amajelo eendaba afana noMhlobo Wenene akwachazwe ukuba awayiniki mbeko nathuba laneleyo inkolo yesiNtu, logama ezinye iinkolo zinikwa ithuba eligqithisileyo.

“ISABC xa iyonke yonganyelwe ngamandla yinkolo yobuKrestu, amajelo kanomathotholo aquka uMhlobo Wenene abanjwe ngobhongwana bubuKrestu,” utshilo uMndende.

UMndende uvale ngelithi amaKrestu mawacele uxolo kuluntu lwenkolo yesiNtu.