Axhamlile amanina amaphandle akwezoshishino

Amanina akwezoshishino emaphandleni nathe afumana izixhobo zonke zokusebenza ngezandla eziquka iimatshini zokuthunga, amalaphu kwakunye nematshini yokubhaka kwisebe elijongene nolimo kwakunye nophuhliso lwamaphandle, umphathiswa weli sebe uMlibo Qoboshiyane uthe, ngezi zixhobo zitsha bazinikezele ngazo kwaba bantu kuzakuthi kutshintshe iimpilo zabo, kwaye babenobomi obungcono kunabo bebenabo ngaphambili.

Ezinye zezixhobo kwezo zithe zadluliswa nguQhoboshiyane kula manina kwanakulutsha lwasemaphandleni, kungabalulwa ucingo lokubiyela izityalo zabo nezixhobo zokwenza iJem yokuqaba esonkeni.

Oku bekubanjelwe kwisikolo solimo kuTsolo kulwesihlaniu esisuka kuye. Ngeenzame zeli sebe zokulwa nendlala egqubayo, nentswela ngqesho, eli sebe laye laqala ezi nkqubo, iinjongo zayo ikukuphuhlisa uluntu lwasemaphandleni olujongene nale miceli mngeni, kwaye ngokuzisa ezi zixhobo kukuba bakwazi ukuzenzela, kwaye bakwazi ukufumana into ezokubancumisa ekupheleni kosuku, oko kudizwe nguQhoboshiyane.

UNokwanele Ngantweni nongumnikazi weshishini iKwakho Coop, nothe wafumana iimatshini zokuthunga ezintathu uthe, oku kuzakumnceda ekuphuhliseni ishishini lakhe lokuthunga.

“Oku kwakundenza ndithunge iimpahla eziliqela kunezo bendizithunga ndizokwazi ukuthengisela abantu bam, kwaye oko kwakundenza ndikwazi nokubeka ukutya etafileni kubantwana bam,”

Omnye wabathe baxhamla nguAsanda Makhasi wakuTsolo ongumthungi naye, uthe, usokole gqitha ukuthunga engenazixhobo ezinokuthi zimele ishishini lakhe, ebenawo umatshini kodwa ubusoyisakala.

UMvusiwekhaya Sicwetsha nothethela eli sebe uthi, oku kuziinzame zokuphuhlisa amanina asemaphandleni ekubeni akwazi ukuzimela angalali engasanganto kwiintsapho zawo.