Bafuna kunqunyanyiswe umanejala wekholeji oxhaphaza ngezesondo

Abachasene nodushe olujoliswe kwisini baqhankqalaze eBuffalo City TVET College eMonti ngoLwesine UMFANEKISO: Facebook

AMALUNGU eANC Women’s League eBuffalo City abambe uqhankqalazo eBuffalo City TVET College eMonti ngoLwesine, efuna kunqunyanyisiwe omnye woomanejala beli ziko otyholwa ngokuxhaphaza ngokwezesondo abasebenzi.

Bekhokelwa lilungu lePalamente uPrincess Faku kwanamalungu kanxantathu weANC, aba baqhankqalazi bafuna kunqunyanyiswe eli gosa nelityholwa ngokuxhaphaza ngesondo abasebenzi bale kholeji kuquka nobesakuphangela kweli ziko uAmanda Dayizana.

UDayizana ebevele kwinkqubo kamabonakude iCheckpoint kule veki, echaza ukuxhatshazwa kwakhe ngezesondo ngulo manejala.

UDayizana wagxothwa kweli ziko ngenxa yezityholo zokungaziphathi ngendlela.

Amatshantliziyo achasene nodushe olujoliswe kwisini afuna abuyele emsebenzini wakhe uDayizana.

Uxwebhu lwezikhalazo lwabaqhankqalazi lunyanzelisa ukuba anqunyanyiswe lo manejala, ze kwenziwe uphando ngakwizityholo zokuxhaphaza ngokwezesondo. Bakwanyanzelisa ukumiliselwa kwenkqubo apho amaxhoba oxhatshazo ngezesondo azokukwazi ukubika ngaphandle koloyiko.

Uxwebhu lwezikhalazo lwamkelwe ngomele ibhunga lale kholeji. Abaqhankqalazi bafuna luphendulwe zingaphelanga iintsuku ezintlanu.