Covid-19: URamaphosa uxhalabile ngeMpuma Koloni

UMONGAMELI Cyril Ramaphosa uveze inkxalabo yakhe ngephondo leMpuma Koloni esithi eli phondo lifuna ingqwalasela emandla, ingakumbi kwiinzame zokulwa ulosuleleko lwesibini lweCovid-19.

Ulosuleleko lweCovid-19 lonyuke nge-145% eMpuma Koloni kwezi ntsuku ezilishumi elinesine ezidlulileyo, utshilo uRamaphosa.

URamaphosa ebethetha nesizwe ngokuhlwa kwangoLwesithathu. “Into esiyibona eMpuma Koloni ifanele ukuba isivusa iintloko sisonke, ngelithi asinakuhlala nje. Siza kusebenzisana norhulumente wephondo, oomasipala kwanamanye amaziko aseMpuma Koloni kwezi ntsuku neeveki ezizayo ukuqinisekisa ukuba luyalawulwa ulosuleleko,” utshilo uMongameli.

URamaphosa ubalule iNelson Mandela Bay neSarah Baartman esithi zezona ndawo zibonakalise ukwenyuka kwenani lolosuleleko. Ukwathe iindawo ezifana neeyunivesithi, izikolo kwaneendibano ezinamanani amakhulu ngunobangela wolosuleleko.

INkulubaphathiswa uOscar Mabuyane uthe gqolo ukukhumbuza abantu bephondo ngobungozi bokutyeshela imiqathango yokulawula ulosuleleko lweCovid-19.

Kule veki uMabuyane ubhale kuFacebook ecela uluntu ukuba luthobele imiqathango yeCovid-19. “Silwe imfazwe yokusindisa abantu kwiCovid-19, de sabekanti sivula iintshukumo kwezoqoqosho. Sibafundisile abantu ngeCovid-19. Ngoku kusebantwini ukuba bathabathe uxanduva ngobomi babo kwanabo basondele kubo.”