Dalindyebo: ‘Umthsulo kaSathana, ohamba mapunapuna’

UKumkan' uBuyelekhaya Dalindyebo ethetha emngcwabeni eNgcobo UMFANEKISO: FACEBOOK

IKUMKANI yabaThembu uBuyelekhaya Zwelibanzi Dalindyebo ubongoze uluntu ukuba lukuphikise okugwenxa okwenzeka elizweni, kungenjalo uMzantsi Afrika uya “kwantshabalala”.

 

Kwividiyo ethe ndi kumaqonga onxibelelwano, apho ebethetha kumngcwabo kaNkosi Sandile Mgudlwa eNgcobo ngempelaveki, uDalindyebo ubukhalimele ubugwenxa obenziwa ziinkokheli zeANC ekwabongoza noluntu ukuba lwenze njalo.

 

“Uhlobo iANC ibingcwele ngalo isezandleni zikaOliver Tambo! Le nto sikuyo namhlanje andiyazi nokuba…yheyi, ukuba ibindim ngendisithi ngumthsulo kaSathana, intenayo kukho abefundisi andinakuthetha lo nto,” utshilo uDalindyebo, enyanzela abazili khe baqhuzuke yintsini.

 

Le Kumkani ithi ingayinika inkxaso kwabo bazimisele ukulungisa undonakele elizweni.

 

“Ukuba ngaba ningaqiniseka ekulungiseni umbutho wesizwe, ekulungiseni ingxubakaxaka yorhwaphilizo, ndiqinisekile nathi ukuba inkxaso yethu singayijula kuni. Asifuni ANC ngokwayo, sifuna intliziyo entle pha kwiANC.

 

“Asifuni bunyhukunyhuku nobumdaka beANC, asinamsebenzi nalo nto. Futhi ungasiqhayiseli ngoba wena xa uphethe [iflegi[ yeANC uphethe into esondele kuThixo okanye uphethe eyona nto yakhe yabhetele kweli lizwe,” utshilo uDalindyebo.

 

Le Kumkani ikhe yachitha ixesha elubhacweni eZambia kunye noyise ongasekhoyo uKumkani Sabatha Jonguhlanga Dalindyebo, emva kokungahambelani norhulumente wengcinezelo. UJonguhlanga wabhubhela eZambia ngo1986 wangcwatyelwa khona, kodwa amathambo wakhe aphinda azokungcwatyelwa eBumbane ngo1989.

 

UDalindyebo uthi ngoku kufike ixesha lokuba abantu bamele oko kuluncedo elizweni.  

 

“Qinisekani ukuba niseza kuxabana, kuba amasela atya, aba kanye ezi zinto zimele ukusisitha imihlana ngamaxesha anje ngala.

 

“Kufike ixesha lokuba niyihombele imeko. Kufike ixesha lokuba ningateketisi nanye into ebheke ecaleni kuba noSathana, akasanxibanga sikhinda ngoku, uhamba mapunapuna. Uze jwi! Ukuba ngaba niza kuyiteketisa into egwenxa nento ebhek’ ecaleni nisisondeza kwantshabalala.”