Igxeka imibhiyozo yenkululeko i-IFP

Umbutho i-IFP uthi awuyiboni imfuneko yokuba kubhiyozelwe usuku lwenkululeko (Freedom Day).

Inkokheli yalo mbutho kwaZulu Natal uBlessed Gwala uthi, akakuboni kuyimfuno oko kuba uluntu oluninzi kweli loMzantsi Afrika lusalala lungakhange lufake nto esiswini, lusahlala ematyotyombeni, kusekho nobuqhophololo obugqubayo kubiwa nemali.

UGwala uthe, uqhanqkalazo olubanjwa mihla le, uluntu lukhalazela iinkonzo ezingundoqo ezingafikiyo kubo, oko kubonisa ukuba kusekude ekubeni kungabhiyozelwa iintsuku ezinje ngezi.