Iinkqubo zikamabonakude zikhangela umsasazi eMonti!

Ingaba unganguye umsasazi olandelayo we-Our Perfect Wedding (OPW)? Ukuba impendulo yakho ngu-Ewe, eli ingalithuba lakho.

Ngokutsho kweMzansi Magic, ikhontrakti kaThembisa Mdoda ifikelele esiphelweni, ngoku eli jelo lisendleleni, likhangela umsasazi omtsha wale nkqubo osisigxina. Abasasazi abakhe basasaza i-OPW nonokulandela emva kwabo baquka: UThuli Thabethe, Brenda Ngxoli, Phumeza Mdabe, Tumi Morake, Ayanda Mpama, Thembisa Mdoda, Jessica Nkosi noNomsa Buthelezi ozakubamba de kufumaneke wena.

Ingaba uSeason 8 uzakusasazwa ngubani? Ii-Auditions zenzeka kwizixeko ezithathu. Nazi iindawo nemihla yovavanyo:

MONTI: e-Premier Hotel Regent ngoMgqibelo, 2 kweyoMsintsi 2017

ETHEKWINI: e-Protea Hotel – Marriott Edward nge- 9 kweyoMsintsi 2017

ERHAWUTINI: e-The Pyramid nge-16 kweyoMsintsi 2017 Ekufanele ukwazi xa ufuna ukuthatha inxaxheba koku: Kukhangela umsasazi onobubele nokwaziyo ukunxulumana nabantu; Olu vavanyo lwee-audition luvuleleke kuye wonke ummi woMzantsi Afrika onesazisi seli. Kufanele ubeneminyaka engama-25 nangaphezulu;

Amasango avulwa ngentsimbi yesibhozo kusasa ukuya kweyesithandathu malanga; Abakhethiweyo bayakuphinda baye kwinkqubo yamagqibela-nkqoyi. Ukanti, inkqubo yeSABC 1 iMzansi Magic, nayo kuvakala ukuba ijolise imibombo kwiMpuma Koloni uyokukhangela umsasazi ozakuqhuba le nkqubo ekunye noRorisang Thandekiso.

IMzansi Insider izakube iseMonti ngomhla we-16 kweyoMsintsi, indawo bingekabhengezwa. Kule inkqubo-vavanyo ubani kufanele abeneminyaka ephakathi kwe-18 ne-30 Qiniseka nalapho uzakube uphethe incwadi yesazisi sakho soMzantsi Afrika. Indawo sakube sibuye siyibhengeze kwalapha kwiphephandaba!