Ikhalazela izinto eyafeda kuzo iANC eBhayi

Uqhankqalalzo ebelibanjwe ngamaqela aphikisayo kurhulumente wesixeko saseNelson Mandela Bay. Umfanekiso: Mpumelelo Matwa

Usodololophu woMasipala
waseNelson Mandela Bay uAthol Trollip uthi imiba equlathwe kuxwebhu lwezikhalazo
zombutho weANC ibhalwe ngezizathu zokugqwalisa
urhulumente womdibaniso wamaqela akhokela lo masipala.

Oku ukuthethe ngethuba
usodolophu nesigqeba sakhe bebebambe inkomfa nonondaba ngeenjongo zokucacisa
imiba ekukhalaza ngayo iANC nemibutho eyayibambe uqhanqalazo phambi
kwesakhiwo esihlala iintlanganiso zebhunga kwiveki ephelileyo.

Le mibutho
iquka iEFF, iCOPE, iUF-EC, imibutho yase kuhlaleni, oonyawontle neekampani
zabalobi.

Usodolopu uthi izikhalazo ezininzi kolu xwebhu zizinto ezabangelwa kukufeda kombutho owawuselulawulweni esithi ezinye zezinto abazibangayo azizange  zalungiswa kwangulo mbutho.

UKhongolose utyhola urhulumente okhokelwa yiDA ngokuqesha ngokuzalana kwizithuba
zemisebenzi, ukwakhalazela indlela aqeshwe ngayo
uJohann Mettler njengomanejala wesixeko ngelithi ingqesho yakhe inonyawo lwemfene, kuba bakhona ababhetele kunaye.

“Ikho indlela
emayilandeleke kwisithuba sokuqesha abanto ngokwe zopolitiko, sizilandele
ngendlela ezibhalwe ngayo ezincwadini kodwa sathanda ukuba singabaxi thina
kulo nto.

Oka Mettler yena asithethi nokuthetha ngaye kuba waza kubekwa kulamaxweme nguPravin Gordhan
owayengomphathiswa wesebe lentsebenziswano kurhulumnto, kwanorhulumente basemakhaya, ngoko ke ubeekade esebenza
kwesi sithuba kakade.”

Le nkokeli ithe kwicala
lokuhlaliswa kwabantu, ukuthatyathwa kweli sebe ngurhulumente wesizwe kwabangelwa
kukufeda kwamagosa kweli sebe ubuqhophololo nobuqhetseba obabuqatsele.

Uhambise
wathi ezo zinto zidebene zizonke zabangela uqukubhode kwada kwabalawa nabantu.

“Lo masipala ulahlekelwe
ziimali
ezinkulu, asisathethi ke ngamagxokogxoko ezindlu ezakhiwayo nekunyanzeleke ukuba
ziphinde zakhiwe ngokutsha, lihlazo!”  Utshilo uTrollip.