Inkcazelo yamaphupha

Iphupha: Tata, ndicela undilawulele eli phupha. Ndiphuphe utata sisevenkileni ngaphakathi, andibizele phandle athi masiye edolophini ndingavumi, ndakungavumi kuvele oodade balo sisi uncumisana notata, omnye wabo oodade balo sisi aphose ihlahla elinamagaqana aluhlaza, athathe utata athi masitye.

Ndingavumi ukuya edolophini, ahambe aphindele ngaphakathi evenkileni. Le mini yephupha ndilele ndineefegi ezimbini, ingathi ezi fegi ndizilibele kulandawo besithethela kuyo.

Xa ndiyokuzithatha kuvele izinja zasevenkileni nezinye endingazaziyo zifuna ukunditya, ndachola ilitye zajika.

Impendulo: Iphupha lakho libonisa impixano malunga namasiko nezithethe zekhaya ezingahambi ngendlela. Kuyabonakala futhi ngokwephupha eli ukuba iseninzi into efuna ukwenziwa ekhayeni.

Iphupha: Camagu, makube chosi kube hele. Ndicela ukulawulelwa iphupha. Ngonyaka ka2015 ndaphupha amatye esehla phezulu, ndaqapela ukuba la matye angayi dayimane exhakwe ngumnqamlezo omhle wegilasi. Phambi kokuba ndibone wona, kwakhokhela amathathu esehla phezulu, yangathi awela egadini elandelwa zizithonga zezandi ezothusayo. Engqondweni kwafika into ethi uYesu yabuya.

Wehla ke lo mnqamlezo njemba wawulele uxhakwe ngamatye, wajika wama nkqo, wehla phezu kwephahla lendlu malunga nomnyango, yajika yangumfanekiso kaYesu, wehla wema phambi kwendlu ndathi kuye noxa ndisesonweni ndiyavuya ngokubuya kwakho, wancoma umntwana othandazayo andizange ndimazi mna.

Impendulo: Iphupha elo lingqamene nobizo lwakho ngonkwenkolo, mhlawumbi lifikile ithuba lokuba ube ngumthanjiswa okanye umprofeti.

Iphupha: Mhlekazi, ndicela undincede kweli phupha lam. Ndiliphuphe phezolo, ndiphuphe amantshontsho enja amhlophe. Wonke elele phezu kwekhabhathi kodwa phakathi kwawo elinye linebala elimnyama entloko.

Impendulo: Izihlwele kaloku ezo, amanyange ekhaya, nina yenzani le misebenzi ingxangileyo ifuna nina nonke ekhayeni.

iphupha: Ndiphuphe umama wam ephila kodwa wasweleka, esithi kum aba bantu bazokumosha, bakhuphe apha, ndingunogada umthetho wam, nyani kwathi kanti ngamasela.

Impendulo: Xa uphupha umntu ongasekhoyo ingathi uyaphila lo mntu lowo ufuna umsebenzi wakhe kuwe, into exhelwayo okanye utywala besintu.

Iphupha: CAMAGU! NDIPHUPHA KWISITE ESEMVA KOBUHLANTI OBUDALA BASEKHA NDIWISA INKOMO NOMALUME, NGATHI LE NKOMO YEYAM YOKWALUKA KWAKHONA.

INGEKAXHELWA NJALO, NDIYA ENDLWINI NDOTHULE IKHALENDA, NDIBONISE UMAMA UKUTHI LE NTO YOLWALUKO IZANDENZA LATE ESIKOLWENI, AYIZOKULUNGA. NDOTHUKA!

Impendulo: Ngumcimbi lowo wekhaya oquka inkomo ekufuneka iwisiwe kwaye wena usembindini walo msebenzi.

Iphupha: Molo Tata, ndinengxaki yokuphupha abantu abatshonayo, ingengabo abasekhaya, ingaba sekuhlaleni. Ithwani into enjalo?

Impendulo: Kuyaxhomekeka ukuba abantu abo bahamba njani. Futhi xa ukule meko funeka esusiwe kuwe la maphupha ngokuthi uhlanjululwe ukuze imimoya yabo ibhekele kuwe, ingakumbi xa ingabantu abafa ngengozi kuba nawe ungaphela uba ngomnye wabo.

Iphupha: Ndiphuphe ndiselwandle negqibelo lam eliyinkwenkwe siqubha, kodwa ulwandle lungekho nzulu, ndachola umsesane wegolide apha emanzini, kodwa enendawo eyophukileyo.

Ndithi ndisawubuka kuthi gqi umfana, acele ukuwubona, ndimnike, xa ndiwufuna kwakhona undibuyisela umsesane ogqolileyo ndanomsindo, ndawufuna kwakhona wade wandinika. Xa siza kugoduka ndifumanise izihlangu zomntwanam zilahlekile, azibonakali, ndothuka. Khawundicacisele ngeli phupha!

Impendulo: Kuyacaca ukuba wena unechaphaza lobizo, ngoku le nto ingathi izokunwenwela kwinzala yakho kwaye ikohlule nabahlobo. Vuma ke ithuba likhona.

Iphupha: Molweni bantu abadala. NdinguThina umntwana osemncinci ona-22 yeminyaka; ndinguRhadebe, Bhungane, uMthimkhulu…

Ndivuka nephupha apha liyanditya, ndiphuphe ndityiwa zizinja ezininzi. Uba ngasusa le ndiyijwile pha kude kuza nezinye zilwa nam ziyandiluma. Ndicela ukuchazelwa ngeli phupha. Enkosi.

Impendulo: Izinja ephupheni zizinyanya. Xa zikutya ikhona le nto ingawaxolisiyo amanyange ngawe, mhlawumbi awaziwa phakathi ekhayeni kuba ungekenzelwa isiko lembeleko namanye ekhaya . Hlangana nabantu bekhaya nizame ukuwuqwalasela lo mba.

– Umphilisi uyafumaneka nakuFacebook, khangela uMphilisi The Healer phaya okanye usithumele iphupha lakho kumnxeba kaWhatsapp wethu.