INkulumbuso entsha kwisizwe sakwaZulu

UThulasizwe Buthelezi, osandul’ ukutyunwa njengeNkulumbuso yesizwe sakwaZulu. UMFANEKISO: X

IKumkani yesizwe sakwaZulu uMisizulu kaZwelithini utyumbe iNkulumbuso entsha yesasizwe ngelizama ukugcina isiko nembali yesasizwe.

Owayesakuba yinkokeli yolutsha kwiNkatha Freedom Party (IFP), uThulasizwe Buthelezi, usandul’ ukutyunwa njengeNkulumbuso yesizwe samaZulu. UButhelezi ebeyinkokeli yolutsha kwi-IFP kwisithili saseZululand.

UNkosi Phathisizwe Chiliza yena utyunjwe njengoSekela-Nkulumbuso omtsha, yena usebenze njengeNkosi eyintloko kwindlu yeeNkosi KwaZulu-Natal.

Ecacisa ngesi sigqibo uKumkani wamaZulu uMisizulu kaZwelithini uthi uthathe esi sigqibo encediswa ngumoya oyingcwele.

“Njengomntu okhonzayo ndithathe esi sigqibo ndikhokelwa ngumoya oyingcwele, ngoko ke esi sigqibo sifanelekile,” uthethe watsho uMisizulu kaZwelithini.

Kuthiwa uButhelezi lo akazalani noNkosi Mangosuthu Buthelezi obeyiNkulumbuso yesasizwe iminyaka emininzi. Nangona kunjalo, iqela lasebukhosini elichasene noMisizulu kaZwelithini lithi lizakuthatha amanyathelo ngeli linge lokumiselwa kweNkulumbuso.

Ukutsala tsalana okungaphakathi kubuKumkani bakwaZulu buqale ukusukela nje emva kokuba kukhothame uKumkani uZwelithini ngo2021.

UZwelithini usebenze njengeKumkani yesasizwe ukusukela ngonyaka ka1968 esebenzisa uNkosi Mangosuthu Buthelezi njengeNkulumbuso yesizwe samaZulu.

Ubukho beNkulumbuso yesasizwe kubangele ukukhuseleka komhlaba, ubutyebi kwakunye namasiko esizwe sakwaZulu.

UMisuzulu wenze isaziso seNkulumbuso entsha ngethuba kuqhutywa isikhumbuzo semfazwe yaseSandlwana eThekwini.

IJaji yenkundla ephakamileyo ePitoli, uJaji Davis, wakhupha iingxelo zokuba ukumiselwa kukaKumkani uMisuzulu kwakungekho mthethweni.

Oku kwangqinelana neenzame zikayisemncinci kaMisuzulu uSimakade xa wayesithi kwakungekho mthethweni ukumiselwa kukaMisuzulu.

Osisithethi sikaSimakade, uPrince Thokozani Zulu, uthi bazakufaka isimangalo malunga nokutyunjwa kweNkulumbuso nesekela layo.