Ityikitye isivumelwano sentsebenziswano iNMU

USello Hatang weNelson Mandela Foundation noNjingalwazi Sibongile Muthwa weNelson Mandela University baqinise uqhogwano lwala maziko eBhayi ngoMvulo

Ziza kuqhuba ngoqhogwano iziseko zeli ezithiywe ngowayesakuba ngumongameli wokuqala ontsundu welizwe laseMzantsi Afrika uNelson Mandela.

Iyunivesithi yaseBhayi eyaziwa ngokuba yiNelson Mandela University (NMU) neNelson Mandela Foundation ziqinise ubudlelwane bazo ngokutyikitya uxwebhu oluqulathe izikhokelo zokusebenzisana ezibizwa ngokuba yiMemorandum of Understanding (MOU) kumsitho obubanjelwe kule yunivesithi ngoMvulo. Iinkokeli zala maziko mabini zihleli kwisitulo esibizwa ngokuba sisihlalo sikaMandela okanye iMandela Bench ngelasemzini.

Lo msitho ububanjelwe ukuvuyisana neminyaka engamashumi amathathu lo kaMadiba wakhululwayo entolongweni ekubeni wabanjwa wayokuvalelwa kwisiqithi saseRobben Island ngamadlagusha ngeminyaka yoo60.

Le nkokheli yakhululwa ngomhla weshumi elinanye kwinyanga yoMdumba 1990.

NgokukaZandile Mbabela onguMqhagamshelanisi noonondaba kule yunivesithi, uthe olu qhogwano luqiniswe ngenjongo zokuqhubelisa phambili umzila owashiywa nguMandela.

Uthe esi sibini sala maziko silala ngengubo enye kwicala lokugcina umzila kaMandela ubheka phambili ngokuthi ahlale esenza igalelo kwimisebenzi yentlalontle, watsho esithi maninzi amalinge abesebe sebenzisene kuwo kulo msebenzi.

La maziko atyikitye ezi zivumelwano zijonge ukusebenzisana kwintlalontle, amalungelo oluntu, ukulwela nokuthetha ngokuvakalayo ngemiba echaphazela uluntu.

INelson Mandela Foundation yasekwa ngonyaka ka1999, nyaka lowo le nkokheli yasishiya ngawo isihlalo sokongamela ilizwe emva kwetyeli elinye jwi ekwesi sihlalo.

UNjingalwazi Sibongile Muthwa onguSekela Tshansela kule yunivesithi uthe uqhogwano lwabo neli ziko asiyompazamo koko yadalwa ngoPhezulu, watsho esithi luxanduva olukhulu oluthwele igama likaMadiba.

“Ukujika kwethu igama lale yunivesithi ibe yiNelson Mandela Univesithi ekubeni ibiyiNelson Mandela Metro University, ibingekokususa uMetro nje koko besisenza ilizwi lokubonakalisa injongo entle engcambu zayo zikukusombulula ingxaki zoluntu njengoko uMadiba wayezimisele, enikezele ubomi bakhe kuko.” USello Hatang oyiNgqonyela yeNMF uthe ubandlululo kweli aluzange luliwe lutshatyalaliswe ngokupheleleyo, watsho esithi eli lizwe alikaliphumeleli lingekalifezi iphupha awayenalo uMadiba.”