Iyatshintsha ikhabhinethi yephondo, iANC ‘idanile’ nguMasualle

Isithethi seANC ephondweni uStella Ndabeni-Abrahams, uNobhala wephondo uLulama Ngcukayithobi kwanoSekela Nobhala uHelen Sauls-August UMFANEKISO: SITHANDIWE VELAPHI

Umbutho iANC eMpuma Koloni uthi “udanile” yindlela eziphethe ngayo iNkulumbuso yephondo uPhumulo Masualle watsho usithi kwisithuba nje esingangeeveki ezimbini ukusukela ngoku, ikhabhinethi yephondo ingatshintshwa.

Oku kulandela indibano yeentsuku ezimbini, yekomiti yeANC ephondweni (PEC) ebibanjelwe eCalata House eQonce ukusukela ngeCawe.

UNobhala weANC ephondweni uLulama Ngcukayithobi uthi ukungasebenzisani phakathi kwePEC nesigqeba sikarhulumente waseMpuma Koloni kubangela ukuqhwalela komsebenzi wokusiwa kweenkonzo eluntwini.

“Ngokokubona kwethu, izindululo esiphume nazo kwinkomfa yephondo yombutho wethu nyakenye, asiqondi ukuba zizakumiliselwa ngulo rhulumente wephondo. Into esigqibe kuyo yeyokuba ikomiti esebenzayo yeANC ephondweni (provincial working committee [PWC]) mayifake ingqwalasela emandla kolu lawulo lukarhulumente wephondo, emva koko yandule ukuphuma nengxelo zingaphelanga iiveki ezimbini,” utshilo uNgcukayithobi.

Le ngxelo yePWC, ngokokucacisa kukaNgcukayithobi, yiyo ezakunika umkhomba-ndlela ngekamva likaMasualle kuquka namalungu athile kwikhabhinethi yakhe.

Abasondele emfuthweni wolwazi bathi phantse isiqingatha sekhabhinethi kaMasualle, singachaphazeleka kolu tshintsho.

Ukungaboni ngasonye phakathi kwePEC kwakunye noMasualle, kuquka nabaphathiswa abathile ephondweni, kuqale emva kwenkomfa yanyakenye apho uLubabalo Oscar Mabuyane wathi wonyulwa njengosihlalo esohlula uMasualle owayefuna ityeli lesihlandlo sesithathu njengosihlalo.

Ukusukela emva kwale nkomfa, eyayibanjelwe e-ICC eMonti ekupheleni kwenyanga yoMsintsi, uMasualle akazange atyele kwisitya esinye nePEC entsha.

Kule nkomfa, kwabakho iingxwelerha emva komlo owaqhambuka phakathi kwabalandeli bakaMabuyane nabakaMasualle. Ngamatyeli emenywa kwiindibano zePEC uMasualle kodwa engaphumeleli.

UNgcukayithobi uthe: “Noko sidanile kukungabonakali kwakhe kwiindibano zeANC.”