Izakuseka ibhunga lomasipala iBuffalo City

UZAKUSEKA ibhunga ngolwesihlanu esikhangele
kuye uMasipala ombaxa iBuffalo
City
kwintlanganiso
ezakuhlala kwiholo yesixeko saseMonti. Kulentlanganiso kulindeleke ukuba
kutyunjwe usodolophu, isekela lakhe, kwakunye nosomlomo webhunga. IANC
kwingingqi okuyo lomasipala impumelele ngeevoti ezingamashumi amahlanu anethoba
eepsente kunyulo esiphuma kulo. Usihlalo walombutho kwingingqi iWB Rubusana
okuyo umasipala iBCM, uXola Pakati nokwangumgqatswa kasodolophu walombutho kulindeleke
ukuba atyunjwe njengosodolophu.

Inkxaso yalombutho kulengingqi yehle ngeshumi
elinanye leepesente, xa kuthelekiswa nonyulo luka2011, apho yayizuze amashumi
asixhenxe eepesente.

Lempumelelo iwunike lombutho amashumi amathandathu
ezihlalo, kwezilikhulu kwibhunga le BCM. Elinani lingaphantsi ngezihlalo ezisibhozo
kwebinazo phambi kolunyulo. IDA eze nendawo yesibini kulomasipala ifumene amashumi
amabini anesithathu eepesente. Elinani lingaphezulu ngeepesente ezintathu ezintathu
xa kuthelekiswa nendlela owawuqhube ngayo lombutho kunyulo lango 2011. Noxa
ilahlekelwe ziiWadi ezimbini, eziwele kwiANC.

Umothuko ibe yindlela eqhube ngayo i-African
Independent Congress (AIC) emva kokuzuza izihlalo ezine. Kusekho inkolelo
yokuba lombutho uncedwa luluntu olunjongo ibikukuvotela iANC nabangaqaphelanga
umohluko phakathi kwemibala yalamaqela. Ukanti iEFF uzuze izihlalo ezisibhozo
kulomasipala. I-ACDP, iCOPE, iUDM kwakunye nePAC zizuze isihlalo esinye umbutho
ngamnye.